ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ЗДІЙСНЕННЯМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВБідюк П.І., Омельченко О.С. Любар В.Ю. У доповіді розглядаються такі два взаємопов’язані аспекти впливу цих процесів, як інформатизація управління підприємствами і їх реструктуризація.

Вплив глобалізації економіки на діяльніст ьпідприємств виявляється у багатьох аспектах. У доповіді розглядаються такі два взаємопов’язані аспекти впливу цих процесів, як інформатизація управління підприємствами і їх реструктуризація. Перша обумовлена необхідністю створення і впровадження підприємствами сучасних інформаційних систем, здатних надати доступ менеджменту і працівникам до інформаційних ресурсів глобальних та корпоративних мереж, державних органів влади, забезпечити їх інформацією для прийняття зважених управлінських рішень. Друга викликана потребами адаптації підприємств до мінливості бізнес-середовища. Власники, менеджери та інвестори підприємств відчувають потребу в практичному інструментарії діагностування стану, оцінювання, планування і здійснення реструктуризації. Прикладне значення такого інструментарію підкреслюється складним фінансово-економічним станом значної частини вітчизняних підприємств, які потребують реалізації комплексних заходів для відновлення спроможності.

Створення такого інструментарію потребує розроблення і обґрунтування теоретико-методичних положень діагностування стану і загрози банкрутства підприємств, оцінювання, планування і здійснення реструктуризації. І лише на цій основі можливе проектування і реалізація інформаційної технології (ІТ) реструктуризації підприємств. Різноманіття технологічних, виробничих і бізнес-процесів, організаційно-структурних особливостей, правових форм обумовлює низку вимог, яким повинна відповідати зазначена інформаційна технологія: масштабованість; гнучкість; уніфікованість; інтеграція з існуючими технологіями бізнес-аналітики, галузевими джерелами та системами ERP, CRM, SSM; зручність налаштування під специфіку підприємства та ін.

Успіх реструктуризації забезпечується дотриманням цілісного підходу, за яким розроблення, деталізації і втілення їїстратегії базується на прийнятті рішень на основі економіко-математичних моделей і методів, комплексному розгляді процесів реструктуризації, використанні сучасних концепцій управління [1]. Здійснення реструктуризації базується на загальних моделі реструктуризаціїі бізнес-моделі підприємства, комплексі моделей і методів, які описують процеси перетворень і способи прийняття рішень щодо варіантів здійснення реструктуризації, наборі сценаріїв здійснення реструктуризації [2].

Організаційно-економічний механізм реструктуризації на базі цих моделей визначає, деталізує і втілює її стратегію, реалізуючи повний контур управління: аналіз (стану і загрози банкрутства) ® генерування (сценаріїв ведення діяльності) ® оцінювання (альтернативних сценаріїв за критерієм доходність-ризик)® вибір (оптимального сценарію) ® реалізація (оптимального сценарію) ® облік і контроль (результатів) ® регулювання ® узагальнення досвіду. Він задає реструктуризацію як послідовно-ітеративний процес зміни бізнес-процесів напрямів і сфер діяльності, організаційно-функціональної структури, схем, процесів і технологій виробництва, системи управління, соціально-економічних відносин підприємства [3]. Логіко-структурна схема взаємодії компонентів механізму реструктуризації наведена на рисунку 1.

Рис. 1. Логіко-структурна схемавзаємодії компонентів механізму реструктуризації

Для діагностування стану і загрози банкрутства підприємств використовується запропонований авторами метод на основі теорії нечітких множин, що враховує специфіку підприємств і вплив галузі, розширює композицію показників, встановлює нові правила корегування нечіткої моделі і вибору вузлових точок та інтервалів довіри для побудови класифікаторів [4].

Основу вибору стратегії реструктуризації складає відомий інструментарій – PETS-модель, SWOT-аналіз, модель Shell/DDM. З метою врахування особливостей взаємодії підприємств і їх технологічних процесів, загрози банкрутства розроблено матриці вибору способу організаційно-структурних змін і стратегії санаційної реструктуризації [2]. Це дозволяє врахувати, крім традиційних перспективності та конкурентоспроможності, рівні диверсифікації продукції, замкнутості технологічного циклу, вид та фазу кризи.

Деталізація стратегії реструктуризації базується на: сукупності сценаріїв [2]; аналітичному підході до оцінювання реструктуризації за різними сценаріями [5]; моделі та методі визначення структурних змін підприємства як цілісної системи на основі розподілу інвестицій[6]; методиках оцінювання та вибору заходів реструктуризації, формування плануі програми їх здійснення [1]. Аналітичний підхід до оцінювання результатів реструктуризації удосконалено за рахунок запропонованої системи правил визначення методів оцінювання інвестицій у реструктуризацію, їх розподілу між напрямами за різними сценаріями діяльності взаємодіючих підприємств.

По суті, в основу реструктуризації покладена сукупність сценаріїв її здійснення і методика вибору та реалізації найкращого з них, що враховує законодавчі обмеження і переваги, результати діагностування, можливості переходу між сценаріями. Безкризові сценарії як і декілька корисних антикризових сценаріїв можна знайти в наукових джерелах, частина антикризових розроблена в праці [2]. Широкий вибір сценаріїв дозволяє вибирати найбільш ефективні напрями і форми інноваційних перетвореньвзаємодіючих підприємств. На рисунку 2 наведено результати систематизації сукупності безкризових і антикризових сценаріїв реструктуризації підприємств.

Рис. 2. Результати систематизації сукупності безкризових і антикризових сценаріїв реструктуризації підприємств.

Вибір сценаріїв, переходів між сценаріями реалізується розробленою ІТ реструктуризації. Рішення, покладене в основу її реалізації, базується на поєднанні поглядів на неї як окрему ІТ і як складову комплексного рішення для більш широкого функціоналу системи управління (СУ) підприємством. Це обумовило необхідність використання платформи, що забезпечує створення будь-якого компоненту, підсистеми, довільного їх набору чи СУ підприємством в цілому. Саме такою платформою розроблення, експлуатації і розвитку СУ є розроблена на кафедрі АУТС платформа SmartBase. Архітектура СУ підприємством на основі платформи SmartBase наведена на рисунку 3.

Рис. 3. Архітектура системи управління на базі платформиSmartBase

Підсистемі ретруктуризації належать застосування: збору інформації про діяльність підприємств; розрахунку базових та інтегральних показників; побудови класифікаторів; генерування, оцінювання і вибору стратегії реструктуризації; оцінювання ризиків і ефективності альтернативних сценаріїв; розподілу інвестицій між напрямами діяльності; оцінювання заходів і визначення програми реструктуризації; моніторингу та контролю.

До складу застосувань інших підсистем входять ERP, CRM, SSM, CSM, бізнес-аналітики, управління бізнес-процесами, бізнес-правилами, електронним документообігом та контентом, інші застосування управління підприємством.

Компонент діагностування ІТ перевірений на даних підприємств машинобудування. Моделі інтегральних показників були побудовані на даних 30 підприємств галузі, а застосовувалися для діагностування інших 20 її підприємств. Результати розрахунків підтверджені результатами діяльності підприємств. Інші компоненти перевірені при реструктуризації ВАТ “Коммаш”, АТ “УКРЦНДІТМАШ”, ПАТ “КЦКБА”, на яких вони впроваджені. Результати підтверджують практичну значимість втілених положень реструктуризації.

Перелік посилань

$1.$ Стеченко Д. Системний підхід до класифікації видів реструктуризаціїпідприємств і створення механізму її планування та здійснення / Д. Стеченко, О.Омельченко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”.– 2014. – №11. – С. 330 – 338.

$2.$ Стеченко Д. Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основікомплексу економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Д. Стеченко, О. Омельченко //Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип.2(9). – С. 195 – 215.

$3.$ Омельченко О.С. Інтегральний підхід до побудови організаційно-економічногомеханізму реструктуризації / О.С. Омельченко // Праці Одеського політехнічногоуніверситету. – 2011. – Вип. 3 (37). – С.200 – 209.

$4.$ Бідюк П.І. Інтегральне оцінювання підприємств машинобудування при їхреструктуризації / П. І. Бідюк, О. С. Омельченко, В. Ю. Любар // Бізнес Інформ.— Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. —№6. — С. 262 —269.

$5.$ Бідюк П.І. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств/ П. І. Бідюк, О. С. Омельченко // Світ фінансів.– 2011.– Вип.4.– С.167 – 175.

$6.$ Омельченко О. С. Оптимізація фінансування напрямів діяльності підприємствапри реструктуризації / О. С. Омельченко// Бізнес Інформ.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – №9.– С.123 – 128.

Jun 24, 2016