МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ЕЛЕМЕНТОВ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ С АТИПИЧНЫМ СО-СТОЯНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНЫХ НЕЙРОННЫХ P-СИСТЕМ

РОЛИК А.И., ТИМОФЕЕВА Ю.С. В роботі запропоновано метод виявлення елементів ІТ-інфраструктури з атиповим станом. Розглядається використання імпульсних нейронних p-систем для пошуку несправних елементів ІТ-інфрастуктури. Розроблено структуру підсистеми пошуку елементів з атиповим станом та прогнозування несправностей.

Jul 1, 2016

ПДС-АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МИНИМИЗАЦИИ СУММАРНОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ЗАДАНИЙ С ОБЩИМ ДИРЕКТИВНЫМ СРОКОМ

ПАВЛОВ А.А., Мисюра Е.Б. Кратко изложены основные теоретические свойства задачи и описан ПДС-алгоритм ее решения.

Jun 30, 2016

АЛГЕБРАЇЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ ЕЛЕМЕНТІВ ПОРТАЛІВ ІНЖЕНЕРНИХ ЗНАНЬ

Теленик С.Ф., Глоба Л.С., Новогрудська Р.Л. В работе представлено формальную алгебраическую систему, которая позволяет описать и манипулировать элементами порталов инженерных знаний. Приведены базовые понятия, которыми оперирует формальная алгебраическая система, множество носителей и элементы сигнатуры алгебраической системы.

Jun 29, 2016

ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ЗДІЙСНЕННЯМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Бідюк П.І., Омельченко О.С. Любар В.Ю. У доповіді розглядаються такі два взаємопов’язані аспекти впливу цих процесів, як інформатизація управління підприємствами і їх реструктуризація.

Jun 24, 2016

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКИ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

МЕЛАНЧЕНКО А.Г., ЯКОВЛЕВ В.Ф., ЧМУЛЬ Д.А. Приведені фактори, що впливають на функціонування об’єктів в групі, та «правила поведінки» цих об’єктів при виконанні спільного завдання. Детально розглядається один з окремих випадків.

Jun 14, 2016

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В СИСТЕМНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

ЮРЧУК Л.Ю., ПОКРОВСЬКИЙ Є.О. Рассматриваются вопросы развития компетенции «культура безопасности» в подготовке специалистов по системной инженерии

Jun 14, 2016

Кластерний модуль управління робочими процесами для системи підтримки операцій оператора зв’язку

ДОРОШЕНКО А.Ю., ШИХУТСЬКА С.О. Запропонована паралельна реалізація модуля управління робочими процесами для системи підтримки операцій оператора зв’язку, побудована на основі фреймворку Hadoop. Проведене первинне дослідження цієї реалізації на прикладі прикладної задачі пошуку слів, що співпадають із шаблоном, у файлах великого розміру.

Jun 14, 2016

СОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РАСПИСАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ СУММАРНОГО ОПЕРЕЖЕНИЯ РАБОТ

Павлов А.А., Халус Е.А. Розглянута задача складання допустимого розкладу виконання незалежних робіт з різними тривалостями та директивними термінами одним приладом, при якому мінімізується сумарне випередження директивних термінів. Запропановано ПДС – алгоритм знаходження оптимального розкладу за критерієм мінімізації сумарного випередження.

Jun 14, 2016

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СТАНУ СТРУКТУРИ ВІДДАЛЕНИХ БЕЗДРОТОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Нестеренко С.А., Становський А.О., Оборотова О.О. Проаналізовані існуючі методи структурної діагностики бездротових комп'ютерних мереж та шляхи застосування прихованих марковських моделей для розпізнавання станів мережевих систем

Jun 13, 2016

ЯДРО RISC-ПРОЦЕСОРА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У ПЛІС

Сергієнко П.А., Сергієнко А.М., Сімоненко А.В. Рассмотрен проект шестнадцатиразрядного процессорного ядра, реализованного в ПЛИС. Система команд ядра адаптирована для исполнения алгоритмов компрессии и управления.

Jun 13, 2016

НАБІР МОДУЛІВ ДЛЯ ШВИДКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУРʼЄ

Сергієнко А.А., Сергієнко А.М. Рассмотрен набор модулей для малоточечного быстрого преобразования Фурьє (БПФ) по алго­ритму Винограда. Модули предназначены для построения высокопроизводительных конве­ерных процессоров БПФ на базе ПЛИС.

Jun 13, 2016

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА РОЗБРАКОВКИ ЕЛЕКТРО-РАДІОЕЛЕМЕНТІВ

САВЧУК О.В., ЖУКОВЕЦЬКИЙ Б.В. Розбраковку елементів за їх фізичним та технічним станомвиконано за допомогою багатошарового перцептрона у середовищі MATLAB.

Jun 13, 2016

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ТРАНЗАКЦИОННОЙ ПАМЯТИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ХРАНИЛИЩАХ ДАННЫХ

ПОДРУБАЙЛО А.А. Доповідь присвячена застосуванню програмної транзакционной пам'яті в розподілених сховищах даних в оперативній пам'яті. Розглянуто витрати на використання даної технології і вплив транзакционной пам'яті на продуктивність сховища при багаторазовій реплікації і її відсутності. Наводяться рекомендації щодо підвищення продуктивності розподілених сховищ при використанні програмної транзакционной пам'яті.

Jun 13, 2016

ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: КОМП'ЮТЕРНИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОСВОЄННЯ ОБ'ЄКТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ПАПІНОВ В.М. В работе решается задача разработки учебного компьютерного тренажера для объектного проектирования промышленных систем управления. Целью разработки компьютерного тренажера является повышения эффективности учебного процесса формирования профессионально-ориентированных практических умений у специалистов по компьютеризированным системам управления. Программная реализация компьютерного тренажера выполнена на основе распространенного офисного приложения операционной системы Windows.

Jun 13, 2016

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЕЙ ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В., Муха И.П., Лисецкий Т.Н. Приводятся предпосылки к созданию новой четырехуровневой модели планирования (включая оперативное)и принятия решений в системах с сетевым представлением технологических процессов и ограниченными ресурсами. Кратко описывается алгоритмическое обеспечение первого и второго уровней созданной модели и более подробно – методы решения задачи планирования на третьем и четвертом уровнях.

Jun 10, 2016

МЕТОД СРАВНЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ

Куликовская Н.А., Котов Р.А. Існує кілька методів визначення подібності між об'єктами онтологій. Кожен підхід ґрунтується на обчисленнях міри схожості класів онтологій, до них можна віднести міру Ву і Палмера, міру Ради, міру Еріка, міра Рєзніка, міра Ліна. Розглянувши їх, ми прийшли до висновку, що вони засновані на повному переборі і збігу елементів онтології, або на обчисленні оцінки подібності, заснованої на концептуальному відстані між елементами онтології. Ми запропонували гібридне знаходження семантичної близькості двох класів онтології засноване на порівнянні URI - значень і лексикографічному порівнянні.

Jun 10, 2016

ПРОТОТИП МОБИЛЬНОГО МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА ДЛЯ ПОЛИЦИИ

КОМАР М.О. Существует множество вспомогательных роботов для полиции для проверки подозрительных объектов и разминирования. Но в случае когда надо проверить подозрительный багаж на верхних полках в автобусах и самолётах, практически нет решений. Существуют или совсем миниатюрные роботы, не способные достать подозрительный багаж с верхних полок, или тяжелые роботы не могущие войти внутрь самолёта или автобуса. С целью заполнить эту нишу и был создан прототип робота RoboSap.

Jun 10, 2016

МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ЧАСОВИХ ВИМОГ ДОДАТКІВ В ДИНАМІЧНО РЕКОНФІГУРОВАНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

КЛИМЕНКО І.А. Разработана модификация известного способа обеспечения временных требований приложений для использования в динамически реконфигурируемых вычислительных системах. В отличие от известного, предложенный способ позволяет оптимизировать уменьшение непродуктивного расхода времени реконфигурации по критериям обеспечения временных требований приложений и пространственных ограничений аппаратных ресурсов ПЛИС во время размещения динамического потока задач.

Jun 10, 2016

ВИКОРИСТАННЯ RGB СВІТЛОДІОДІВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

ДРЕВАЛЬ О.Л., ДОРОШЕНКО А.Ю. Метою дослідження є отримання практичного підтвердження можливості передачі даних по оптичному каналу з використанням широкорозповсюджених RGB світлодіодів. Розглянуто особливості світлодіодів при використанні їх для передачі даних, запропоновано протоколи канального рівня для використання разом зі світлодіодами.

Jun 9, 2016

МЕТОД ПОБУДОВИ СПАЙКОВИХ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЗГОРТОЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ

ДОРОГИЙ Я.Ю., ТКАЧОВ А.С. В работе рассмотрен вопрос построения спайковых сверточных нейронных сетей для задачи распознавания эмоционального состояния человека.

Jun 9, 2016

ОГЛЯД ФІЗИЧНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ КВАНТОВОГО ПРОЦЕСОРА

КОНДРАТЮК В.Ю., ВОЛОКИТА А.М. В работе рассмотрены вопросы создания перспективных вычислительных систем, а именно квантовых компьютеров, активно разрабатываемых в данное время для решения множества задач информационной безопасности. Представлен обзор вариантов физических реализаций квантовых процессоров,которые в будущем могут стать основой для высокопроизводительных криптографических сервисов.

Jun 9, 2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ДАНИХ В МЕРЕЖІ

Волков О.Є., Комар М.М., Волошенюк Д.О. Целью работы является исследование фундаментальных основы и принципов построения новых перспективных систем контроля передачи информационно-коммуникационных данных в сети на основании применения сетецентрических технологий, что позволит существенно расширить перечень решаемых в реальном масштабе времени задач распределенного управления скоростными циклами прикладных процессов и повысить качество, надежность и безопасность работы сетевых систем в общем.

Jun 9, 2016

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ

Крак Ю.В., Кондратюк С.С., Тернов А.С. Запропоновані формалізми опису структурних елементів жестової мови для вирішення певних задач: моделювання, автоматичного синтезу множини жестів на основі жестових елементів.

Jun 3, 2016


Infocom Advanced Solutions 2015