Інформаційні системи керування навчальним процесом у вищій школіФормування інформаційного суспільства суттєво модифікує освітню систему. Сучасна освіта характеризується високим рівнем технологічної оснащеності. Системна інтеграція інформаційних і телекомунікаційних технологій в освітній процес є ключовим моментом нинішньої реформації і модернізації системи освіти. Розглядаються питання програмного забезпечення інформаційного освітнього середовища вузу, характеристики системи управління навчанням Moodle.

Ключові слова: системи керування навчанням, дистанційне навчання, освітні технології.

Information management system of educational processin higher education

Shumeyko N.S.

student of NTUU "KPI"

Faculty of Informatics and Computer Technology

Department of Computer-Aided Management and Data Processing Systems

Kyiv, Ukraine

The information society formation substantially modifies the educational system. Modern education is characterized by a high level of technological equipment. System integration of information and communication technologies in the educational process is very important now for current reformation and modernization of the education system. The problems of the software information in educational environment of the university and the characteristics of a learning management system Moodle are studied.

Keywords: learning management system, distance learning, educational technologies.

Основні характеристики сучасного світу - інформатизація і глобалізація. Соціальний наслідок глобалізації - поява нових форм освіти, які починають набувати рис иширокомасштабних систем. Дистанційна освіта відноситься до цих систем. Для позначення методів дистанційного навчання часто використовується термін e-Learning (електронне навчання). У загальному випадку цей термін означає використання нових технологій мультимедіа та Internet для підвищення якості навчання за рахунок поліпшення доступу до ресурсів і сервісів, а також віддаленого обміну знаннями та спільної роботи.

У процесі розвитку технологій e-Learning, в кінці 90-х років минулого століття, виникли системи категорії Learning Management System(LMS) - системи керування навчанням, що включають засоби не тільки для організації та контролю використання комп'ютерних курсів та тренінгів, а й для адміністрування навчального процесу в цілому, в тому числі його традиційних форм. Найбільш поширені на сьогоднішній день системи - Moodle, Blackboard, Sakai. LMS служить фундаментом для побудови всього процесу електронного навчання. Будь-яка LMS передбачає наявність стандартних модулів (кошти розробки курсів, курси, система керування контентом, система керування учнями, система взаємодії з Internet).

Студент отримує від LMSможливості доступу до навчального порталу, який є відправною точкою для доставки всього навчального контенту, вибору відповідних траєкторій навчання на основі попереднього і проміжних тестувань, використання додаткових матеріалів.

Система керування навчанням включає в себе реєстрацію і контроль доступу користувачів до системи і до навчального контенту, організації слухачів в групи, для надання їм загальних курсів і складання звітності, управління аудиторними і викладацькими ресурсами. LMS відповідає також за інтеграцію додаткових елементів навчального процесу (практичні заняття, лабораторні роботи, засоби спільної роботи, посилання на зовнішні матеріали та інші).

Останнім часом активно розвивається новий клас систем, що реалізують керування навчальним контентом - Learning Content Management System (LCMS). На відміну від LMSподібні системи концентруються на завданнях керування змістом навчальних програм, а не процесом навчання і орієнтовані не на менеджерів і студентів, а на розробників контентів, фахівців з методологічної компонуванні курсів і керівників проектів навчання. Яскравим представником систем класу LCMS є розробка компанії IBM - LotusWorkplace Collaborative Learning. Значне число навчальних закладів орієнтується на безкоштовно розповсюджене програмне забезпечення, яке дозволяє організовувати дистанційний навчальний процес. Подібною програмою є Moodle. (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), призначена для організації взаємодії між викладачем і учнями, для організації традиційних дистанційних курсів, а також для підтримки очного навчання (використовується вже в 160 країнах [1]). Використовуючи Moodle, викладач може створювати курси, наповнюючи їх вмістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, опитувальників і т.п. Для використання Moodle досить мати будь-який web-браузер, що робить використання цього навчального середовища зручним як для викладача, так і для учнів.

За результатами виконання учнями завдань викладач може виставляти оцінки і давати коментарі. Таким чином, Moodle є і центром створення навчального матеріалу і забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу. Особливу цінність Moodle являє собою саме тому, що його можна використовувати як з системою Windows, так і з пакетами вільнопоширюваного програмного забезпечення: Linux, Ubuntu, OpenOffice.org та інше.

Завдяки своїм функціональним можливостям система набула великої популярності і успішно конкурує з комерційними LMS [2, 3].

Moodle дає можливість проектувати, створювати і далі керувати ресурсами інформаційно-освітнього середовища [4]. Система має зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Викладач самостійно, вдаючись тільки до допомоги довідкової системи, може створити електронний курсі управляти його роботою. Практично у всіх ресурсах і елементах курсу в якості полів введення використовується зручний WYSIWYG HTML редактор, крім того, можна вставляти таблиці, схеми, графіка, відео, анімацію та ін.

Використовуючи зручний механізм настройки, укладач курсу може, навіть не володіючи знанням мови HTML, легко вибрати колірну гамму і інші елементи оформлення навчального матеріалу.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Анисимов, А. М. Работав системе дистанционного обучения MOODLE : учебное пособие / А. М. Анисимов. –Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с.

  2. Практика электронного обучения с использованием Moodle / А. В. Андреев, С. В. Андреева, И. Б. Доценко– Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2008.

  3. Bobrova,L., Marinova, O. Information Educational Environment-The Basis for Work with Remote Audience / L. Bobrova, O. Marinova / World Applied Sciences Journal 27(Education, Law, Economics, Language and Communication): 5 15–518, 2013.

  4. Bobrova,L., Smirnova, N. Management-Probleme von Bildungs-Prozess bei der Arbeit mitdem Remote-Publikum / L. Bobrova, N. Smirnova, European Applied Scientific: modern approaches in scientific researches, 1st International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 2012. P. 130–133.
  • Рецензент: ас., к.т.н. Коган Алла Вікторівна, НТУУ «КПІ», Київ, Україна.
May 25, 2016