Повышение эффективности мультипроцессорных систем, управляемых потоком дескрипторов данных

Рассматривается концепция динамического распределения заданий между вычислительными модулями мультипроцессорных систем, позволяющая автоматически выявлять параллельные ветви в процессе решения задачи, что обеспечивает максимальную загрузку вычислительных средств системы. Показана возможность ускорения обмена данными между вычислительными модулями и реконфигурации системы при отказах.

May 31, 2016

Використання нечітких множин в технічній діагностиці

Анотація - У статті досліджується можливість використання нейромережевих технологій для поліпшення діагностування електро-радіокомпонентів (EРК). Пропонується класифікація і попереднє сортування спостережуваних об'єктів відповідно до їх фізико-технічних станів за допомогою RBF- нейронних мереж в середовищі MATLAB. У статті описується використання теорії нечіткої логіки з підготовкою нечіткого виведення на реальних даних.

May 31, 2016

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВИЛЬНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДОКУМЕНТА

У доповіді пропонується методологія і багатокритеріальна оцінка ефективності інформаційної системи збереження та пошуку структурованої інформації, яка дозволяє більш адекватно оцінювати функціонування реальної системи. Також в доповіді запропоновано в якості критерію для оцінки якості розпізнавання логічної структури документів використовувати $\delta $-дерево, розмір якого напряму пов'язаний з затратністю ручного редагування структури документа.

May 31, 2016

Дослідження використання фолксономій як інструмента для побудови рекомендаційних моделей в системах соціального тегування

В цій роботі розглядаються основні підходи до розробки рекомендаційних систем на основі систем соціального тегування, визначається роль фолксономій як інструмента при побудові рекомендаційних моделей, а також розкриваються основні складності, які виникають при розробці таких систем, а саме розрідженість тегів, соціально-мережевий бар’єр та ідіосинкразія тегів. Автором було запропоновано рішення зазначених вище проблем.

May 30, 2016

Розробка рекомендаційного алгоритму книжок

Ця робота присвячена рекомендаційним мережам книжок. Метою даної роботи є розробка спеціального рекомендаційного алгоритму для соціального графу книжок на основі поєднання існуючих рекомендаційних алгоритмів, які використовують соціальний граф в якості моделі. Наукова новизна полягає в тому, що було запропоновано новий рекомендаційний алгоритм, який воснові використовує соціальний граф.

May 30, 2016

Дослідження задачі класифікації великих масивів медико-статистичних даних на основі вибірки за значимістю

Стаття присвячена аналізу та обробці реальних даних, що пов’язані з професійною діяльністю медичних працівників при виконанні обов’язків по догляду за пацієнтами. Запропоновано метод визначення оптимального функціонування медичних працівників протягом робочого дня з використанням апріорних знань про відповідні сектори функціонування. Метод дозволяє модифікувати множину часових ознак секторів в апріорну ймовірність секторів функціонування за рахунок використання концепції вибірки за значимістю.

May 30, 2016

Сравнение эффективности автоматической оптимизации на основе полиэдральной модели

Співавтори: Чемерис Олександр

Вычислительные циклы являются малыми частями программного кода, которые потребляют большинство вычислительных ресурсов. Полиэдральная модель это математическая модель, которая позволяет представить произвольный цикл в виде абстрактного описания. Полиэдральная модель получается из исходного кода, затем может быть изменена каким-либо способом и затем преобразована обратно в исходный код. Эта статья содержит результаты автоматической оптимизации приложения, использующего полиэдральную модель.

May 27, 2016

Алгоритм формування рейтингових списків абітурієнтів з урахуванням пріоритетності заяв

В роботі описано алгоритм формування рейтингових списків вступників з урахуванням пріоритетності заяв. Він дозволяє розрахувати прохідні бали спеціальностей з досить високою точністю ще за декілька днів до закінчення роботи приймальних комісій.

May 27, 2016

Research issues of mining big data streams

The current stage of information technology has shown that the use of concepts of big data is effective for a wide range of problems. To maintain acompetitive decision-making processed and analyzed huge amounts previously available for analysis of data types with new intelligent processing methods data mining. Stream data mining is one of the important directions because evolving data streams methods are becoming most efficient way for real time prediction and analysis.

May 27, 2016

Sounding of Google Scholar Citations service as a way to obtain new scientometric data

The suggested methodicis the way of formatting the subject areas models and co-authors networks by sounding the content networks. The paper represents the notion networks which match tags and authors of Google Scholar Citations service. Models depicted in the work were built for the physical optics area, and it can be applied for other domains. The proposed ways of defining connections between science area sand authors depicts the collaborations opportunities and versatility of interdisciplinary.

May 27, 2016

Method of compensation of temperature errors of magnetostrictive level instrument

This work considers factors that cause temperature measurement errors of the magnetostrictive level instrument. It considers the ways to reduce temperature errors caused by simultaneous change of electrical and mechanical parameters of the waveguide. There is also a block diagram of the method of compensation of temperature errors and the description how it works.

May 26, 2016

COMPUTER SYSTEM FOR CONTROLLING OF ULTRASONIC LEVEL GAUGE FOR LIQUIDS WITH CIRCULAR MOTION OF ULTRASONIC PULSE

The paper considers a new way of measuring the level of liquids by ultrasonic method, which is based on the circular motion of ultrasonic pulse. The level gauge measuring circuit has two ultrasonic transmitters, one of which is located on a float which floats on the surface of a liquid. The level gauge block diagram is presented, and its operating principle is described. The level gauge has a small dead zone, and twice as wide measuring range.

May 26, 2016

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ ТА ПОШУКУ КВИТКІВ В ОНЛАЙН СЕРВІСАХ УКРАЇНИ

У тезах наукової доповіді здійснюється загальна характеристика систем бронювання та пошуку квитків в он-лайн-сервісах України. При здійсненні аналізу основних можливостей сервісів продажу квитків он-лайн були виділені недоліки та основні шляхи їх вирішення, серед яких використання алгоритмів Дейсктрі та А*, які роблять додаткові припущення, або проводять так званий інформативний пошук. Був зроблений висновок щодо відсутності універсального алгоритму для вирішення широкого спектру задач, що зумовлює потребу пошуку оптимального поєднання інструментів та засобів для забезпечення та відтворення усіх обґрунтованих пошукових потреб споживача.

May 26, 2016

Влияние характеристик QoS на качество речевого трафика в пакетных сетях

Співавтори: Полторак Вадим

В данной статье проанализированы основные методы оценки качества речевого трафика в сети, критерии оценки качества сетевого трафика согласно QoS и Е-модели. Произведено сравнение субъективной и объективной методик оценки качества речевого трафика. Проанализировано влияние технических характеристик сети на субъективную оценку качества речевого трафика в сети. На основе проведенного исследования авторами было показано, что параметры QoS оказывают значительное влияние на качество речевого трафика в сети.

May 26, 2016

Модернізація серверного ПЗ для оптимізації віддачі контенту за запитом

В тезах був проаналізований вплив деяких критеріїв налаштування програмного забезпечення серверу та їх вплив на швидкість віддачі контенту за запитом. Була змодельована ситуація навантаження на сервери apache-сервер та nginx-сервер змінено основні параметри в налаштуваннях бази даних та моніторинг їх впливу на обробку запитів за обраним критерієм – швидкість завантаження сторінки.

May 26, 2016

Передача мультимедійних даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада

Аргументація можливості використання каскадних кодів для передачі мультимедійних даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада. Послідовно-паралельна каскадна кодова структура.

May 25, 2016

РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО ГЕНЕРАТОРА СИНУСОЇДАЛЬНОГО СИГНАЛУ ПРИ АПАРАТНІЙ РЕАЛІЗАЦІЄЇ НА ПЛІС

В даній роботі розроблений та досліджений цифровий генератор синусоїдального сигналу з його апаратною реалізацією на ПЛІС, розроблено структурний опис синтезатора на мові VHDL в середовищі розробки ПЛІС, післячого проведено моделювання в програмі ModelSim і отримані результати, які відповідають принципу роботи схеми.

May 25, 2016

Застосування криптографії на еліптичних кривих в смарт-картах

Аргументація можливості використання криптографії на еліптичних кривих в системах з обмеженою обчислювальною потужністю. Опис можливих переваг застосування еліптичної криптографії в смарт-картах.

May 25, 2016

Забезпечення інфозахисту команд управління пересувним об'єктом

Розглянуто проблему управління пересувними об’єктами через незахищений канал. Запропоновано спосіб підвищення рівня захисту шляхом забезпечення аутентифікації при використання у протоколі на основі комутативного шифрування для убезпечення передачі малих за розміром команд управління пересувним об’єктом.

May 25, 2016

Система аутентифікації підвищеної надійності

В даній статі розглядаються сучасні системи аутентифікації. Автор вибрав метод аутентифікації за допомогою паролю та логіну. Автор також пояснив всі принципи роботи та парадигми котрі пов’язані з системами аутентифікації.

May 25, 2016

Структурна оптимізація штучних нейронних мереж

Співавтори: Дорогий Ярослав

Розглянуто проблему підвищення ефективності нейронних мереж. Запропонований оригінальний алгоритм структурної оптимізації. Розроблена система що може використовуватись для підвищення якості роботи існуючих нейромережевих технологій.

May 25, 2016

Інформаційні системи керування навчальним процесом у вищій школі

Формування інформаційного суспільства суттєво модифікує освітню систему. Сучасна освіта характеризується високим рівнем технологічної оснащеності. Системна інтеграція інформаційних і телекомунікаційних технологій в освітній процес є ключовим моментом нинішньої реформації і модернізації системи освіти. Розглядаються питання програмного забезпечення інформаційного освітнього середовища вузу, характеристики системи управління навчанням Moodle.

May 25, 2016

Cинтез спостерігаючого пристрою нелінійної системи керування

В роботі запропоновано новий підхід синтезу спостерігаючого пристрою нелінійної системи з використанням методу “backstepping”. Виведено аналітичні співвідношення для розрахунку відповідних матриць. Розроблено модель нелінійної системи в середовищі Matlab/Simulink та отримані результати синтезу.

May 25, 2016

Система пошуку плагіату для заданої предметної області

В роботі надається на короткий огляд базового алгоритму «Шинглів» та його модифікації, що базується на конкретній області його застосування.

May 24, 2016

Розробка автоматизованої системи надання та пошуку рекомендацій медіаконтенту на основі вподобань інших користувачів

В роботі описано автоматизовану систему надання та пошуку рекомендацій медіаконтенту на основі індивідуального профілювання користувачів та критерію кореляції Пірсона, як міри подібності.

May 24, 2016

Генеративне та багатоетапне програмування. Lightweight Modular Staging

Дана стаття пропонує дослідження методів таінструментів, що дозволять використовувати функціональні мови програмування високого рівня у сфері системного програмування, де ефективність роботи програми є дуже важливою.

May 24, 2016

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ OPENGL В QT

Розглянуто спосіб поєднання функціоналу OpenGL з засобами Qt–фреймворка для досягнення найвищої швидкодії при обробці великої кількості графічних об’єктів.

May 24, 2016

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТІКОСТІ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ ДО МОДИФІКАЦІЙ КОНТЕЙНЕРА

Дана стаття проводить аналіз методів кодування тексту в контексті зображення із використанням алгоритмів найменш значимого біту (LSB), дискретного косинусного перетворення (DCT) і дискретного вейвлет-перетворення (DWT) на основі стеганографії. Оцінка продуктивності окремих методів та якості зображення цих трьох методів заснована на оцінці параметрів BER, PSNR, ємності та стійкості зображення.

May 24, 2016

.NET Core як потужний інструмент оптимізації програмного забезпечення і спрощення процесу розробки

Дана стаття присвячена розгляду нових можливостей,що надає програмна платформа .NET Core. Виявлено, що разом з перевагою кросплатформності .NET Core має ряд модернізацій, що роблять її потужним інструментом оптимізації програмного забезпечення і спрощення процесу розробки. Проводиться порівняння певних аспектів програмної платформи .NET Core. і .NET Framework в результаті якого виявлено такі переваги .NET Core: модульність, керованість, розширюваність.

May 24, 2016

ТАБЛИЦІ ПОШУКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ У МАЙБУТНЬОМУ

В докладі розглянуто таблиці пошуку, використання яких є одним збагатьох методів оптимізації, підвищення продуктивності та швидкодії в сучасних обчисленнях. Демонструються приклади використання деяких таблиць пошуку. Розглянуто перспективи таблиць пошуку у майбутньому.

May 24, 2016

ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДУ CPU/GPU У КРИПТОГРАФІЧНИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ

В даному докладі розглянуто кластерні системи CPU/GPU, їх переваги і недоліки, їх використання у системах криптографічного злому. Демонструється один з зломщиків, що використовує таку структуру.

May 23, 2016

Face Outline Alignment via Constrained Average Displacement

Автор: Мороз Илья
Співавтори: Дорогий Ярослав

Over the last ten years deformable model fittinghas been gained popularity in the computer society. Thus various methods wereintroduced with varying degrees of success. This article offers optimizationstrategy that based on nonparametric distribution of the landmark. Updated equation slightly reminds mean shifts method but with asubspace constraint placed on the shape’s variability. This method is shown tooutperform common approaches on the task of generic face fitting.

May 23, 2016

ACCESS MODEL BASED ON MOBILE AGENTS FOR THE PROTECTION OF CLOUD COMPUTING

This paper addresses the issue of information's security in cloud systems. Some modern solutions of protection are presented. These solutions have capabilities. Capabilities were compared, and result is shown in a corresponding table. The model, which supports all protection options fromthat table is presented. Multiagent system and method of data access that basedon a modified five-dimensional Hartson space. An architecture of wandering mobile agent is presented.

May 23, 2016

Реалізація степеневої функції з плаваючою комою в неавтономному режимі.

Пропонується алгоритм обчислення функції з плаваючою комою, що дозволяє з використанням надлишкової системи числення поєднувати процеси порозрядного введення, обробки і порозрядного виведення інформації, починаючи зі старших розрядів. Показано,що застосування обчислювальних модулів, що реалізують такий режим обчислень, дозволяє виконувати залежні операції в режимі суміщення і зменшує апаратурні витрати на реалізацію системи.

May 23, 2016

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Визначені основні вимоги та запропонована структура системи інформаційної підтримки освітнього процесу

May 23, 2016

Система активного моніторингу мережі, з відображенням показників у реальному часі

Автор: Март Богдан

У ході розробки системи моніторингу та управління ІТ-інфраструктурою необхідне своєчасне оповіщення адміністратора про зміну стану її елементів зі всіма показниками, повідомлення про появу критичних ситуацій в роботі системи. Робота розглядає основні механізми забезпечення своєчасної доставки даних на веб-інтерфейс, без необхідності перезавантаження сторінки. Розглянуто розподілену систему моніторингу, базовану на агентському підході, яка з метою оптимізації мережевого трафіку відсилає інформацію доцентрального сервера не постійно, а лише у разі, коли вона необхідна користувачеві, або коли переповнився внутрішній буфер. Запропоновано використовувати різні режими роботи: для штатного збору метрик із цільової машини зі збереженням інформації в локальному буфері та пакетною відправкою і режим збору в реальному часі, що передбачає більш часте опитування та моментальну відправку всіх змін. Для забезпечення своєчасної та надійної відправки даних використовується технологія шини даних і бібліотека веб-сокетів.

May 23, 2016

Геоінформаційна технологія оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних просторово-розподілених систем

Запропоновано геоінформаційну технологію оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних просторово-розподілених систем на основі аналізу моделі у вигляді біхроматичного графу цієї системи. Запропоновано здійснювати побудову цього графу шляхом поєднання відомих інформаційних технологій формалізації математичних моделей БПРС у геоінформаційному просторі параметрів та інтегрування математичних і геоінформаційних моделей, що значно пришвидшує оперативність та рівень автоматизації запропонованої технології.

May 23, 2016

Система адміністрування спортивними залами як невід’ємна складова покращення студентського життя

Розглядається проблема актуальності і необхідності системи адміністрування спортивними залами студмістечка. Показуються основні особливості існуючих систем адміністрування, їх переваги та недоліки. Пропонується власна система адміністрування.

May 18, 2016

Применение байесовских сетей в задачах диагностики и адаптивного управления

Рассмотрены подходы к решению задач адаптивной фильтрации в системах управления сложными объектами в условиях неопределенности средствами динамических байесовских сетей. Затронуты вопросы автоматической онлайн диагностики состояния элементов системы управления с помощью интеллектуального диагностического блока, включающего байесовскую сеть.

Apr 12, 2016


Summer InfoCom Advanced Solutions 2016