Повышение эффективности мультипроцессорных систем, управляемых потоком дескрипторов данных

Рассматривается концепция динамического распределения заданий между вычислительными модулями мультипроцессорных систем, позволяющая автоматически выявлять параллельные ветви в процессе решения задачи, что обеспечивает максимальную загрузку вычислительных средств системы. Показана возможность ускорения обмена данными между вычислительными модулями и реконфигурации системы при отказах.

May 31, 2016

Використання нечітких множин в технічній діагностиці

Анотація - У статті досліджується можливість використання нейромережевих технологій для поліпшення діагностування електро-радіокомпонентів (EРК). Пропонується класифікація і попереднє сортування спостережуваних об'єктів відповідно до їх фізико-технічних станів за допомогою RBF- нейронних мереж в середовищі MATLAB. У статті описується використання теорії нечіткої логіки з підготовкою нечіткого виведення на реальних даних.

May 31, 2016

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВИЛЬНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДОКУМЕНТА

У доповіді пропонується методологія і багатокритеріальна оцінка ефективності інформаційної системи збереження та пошуку структурованої інформації, яка дозволяє більш адекватно оцінювати функціонування реальної системи. Також в доповіді запропоновано в якості критерію для оцінки якості розпізнавання логічної структури документів використовувати $\delta $-дерево, розмір якого напряму пов'язаний з затратністю ручного редагування структури документа.

May 31, 2016

Дослідження використання фолксономій як інструмента для побудови рекомендаційних моделей в системах соціального тегування

В цій роботі розглядаються основні підходи до розробки рекомендаційних систем на основі систем соціального тегування, визначається роль фолксономій як інструмента при побудові рекомендаційних моделей, а також розкриваються основні складності, які виникають при розробці таких систем, а саме розрідженість тегів, соціально-мережевий бар’єр та ідіосинкразія тегів. Автором було запропоновано рішення зазначених вище проблем.

May 30, 2016

Розробка рекомендаційного алгоритму книжок

Ця робота присвячена рекомендаційним мережам книжок. Метою даної роботи є розробка спеціального рекомендаційного алгоритму для соціального графу книжок на основі поєднання існуючих рекомендаційних алгоритмів, які використовують соціальний граф в якості моделі. Наукова новизна полягає в тому, що було запропоновано новий рекомендаційний алгоритм, який воснові використовує соціальний граф.

May 30, 2016

Дослідження задачі класифікації великих масивів медико-статистичних даних на основі вибірки за значимістю

Стаття присвячена аналізу та обробці реальних даних, що пов’язані з професійною діяльністю медичних працівників при виконанні обов’язків по догляду за пацієнтами. Запропоновано метод визначення оптимального функціонування медичних працівників протягом робочого дня з використанням апріорних знань про відповідні сектори функціонування. Метод дозволяє модифікувати множину часових ознак секторів в апріорну ймовірність секторів функціонування за рахунок використання концепції вибірки за значимістю.

May 30, 2016

Сравнение эффективности автоматической оптимизации на основе полиэдральной модели

Співавтори: Чемерис Олександр

Вычислительные циклы являются малыми частями программного кода, которые потребляют большинство вычислительных ресурсов. Полиэдральная модель это математическая модель, которая позволяет представить произвольный цикл в виде абстрактного описания. Полиэдральная модель получается из исходного кода, затем может быть изменена каким-либо способом и затем преобразована обратно в исходный код. Эта статья содержит результаты автоматической оптимизации приложения, использующего полиэдральную модель.

May 27, 2016

Алгоритм формування рейтингових списків абітурієнтів з урахуванням пріоритетності заяв

В роботі описано алгоритм формування рейтингових списків вступників з урахуванням пріоритетності заяв. Він дозволяє розрахувати прохідні бали спеціальностей з досить високою точністю ще за декілька днів до закінчення роботи приймальних комісій.

May 27, 2016

Research issues of mining big data streams

The current stage of information technology has shown that the use of concepts of big data is effective for a wide range of problems. To maintain acompetitive decision-making processed and analyzed huge amounts previously available for analysis of data types with new intelligent processing methods data mining. Stream data mining is one of the important directions because evolving data streams methods are becoming most efficient way for real time prediction and analysis.

May 27, 2016

Sounding of Google Scholar Citations service as a way to obtain new scientometric data

The suggested methodicis the way of formatting the subject areas models and co-authors networks by sounding the content networks. The paper represents the notion networks which match tags and authors of Google Scholar Citations service. Models depicted in the work were built for the physical optics area, and it can be applied for other domains. The proposed ways of defining connections between science area sand authors depicts the collaborations opportunities and versatility of interdisciplinary.

May 27, 2016

ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДУ CPU/GPU У КРИПТОГРАФІЧНИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ

В даному докладі розглянуто кластерні системи CPU/GPU, їх переваги і недоліки, їх використання у системах криптографічного злому. Демонструється один з зломщиків, що використовує таку структуру.

May 23, 2016

Face Outline Alignment via Constrained Average Displacement

Автор: Мороз Илья
Співавтори: Дорогий Ярослав

Over the last ten years deformable model fittinghas been gained popularity in the computer society. Thus various methods wereintroduced with varying degrees of success. This article offers optimizationstrategy that based on nonparametric distribution of the landmark. Updated equation slightly reminds mean shifts method but with asubspace constraint placed on the shape’s variability. This method is shown tooutperform common approaches on the task of generic face fitting.

May 23, 2016

ACCESS MODEL BASED ON MOBILE AGENTS FOR THE PROTECTION OF CLOUD COMPUTING

This paper addresses the issue of information's security in cloud systems. Some modern solutions of protection are presented. These solutions have capabilities. Capabilities were compared, and result is shown in a corresponding table. The model, which supports all protection options fromthat table is presented. Multiagent system and method of data access that basedon a modified five-dimensional Hartson space. An architecture of wandering mobile agent is presented.

May 23, 2016

Реалізація степеневої функції з плаваючою комою в неавтономному режимі.

Пропонується алгоритм обчислення функції з плаваючою комою, що дозволяє з використанням надлишкової системи числення поєднувати процеси порозрядного введення, обробки і порозрядного виведення інформації, починаючи зі старших розрядів. Показано,що застосування обчислювальних модулів, що реалізують такий режим обчислень, дозволяє виконувати залежні операції в режимі суміщення і зменшує апаратурні витрати на реалізацію системи.

May 23, 2016


Summer InfoCom Advanced Solutions 2016