СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУВизначені основні вимоги та запропонована структура системи інформаційної підтримки освітнього процесу

Ключові слова: інформаційно-довідкова система, індивідуальний освітній маршрут, освітній процес

INFORMATION SYSTEMSUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS

IvanV. Chepovyi

Bachelor in Systems Engineering, student

National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

ichepovoy@gmail.com

Darina V. Pyshnyak

student

National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

pyshnyak.darina.@mail.ru

Leonid Yu.Yurchuk

associate professor, PhD (technical sciences), associate professor

National Technical University of Ukraine 'Kyiv PolytechnicInstitute',Ukraine

leonidyu0@gmail.com

The basic requirements are determined and the structure of the educational process infotainment system is proposed.

Keywords: informational system; Individual educational route; educational process

Однією з найважливіших проблем у сучасному суспільстві є проблема працевлаштування. Науково-технічний прогрес поряд з позитивними наслідками має і негативні: підвищення вимог до професійної підготовки у сферах класичного виробництва, виникнення багатьох нових професій, швидке старіння отриманих знань – в деяких випадках нові професії зникають швидше, ніж встигає розгорнутися підготовка відповідних фахівців та інше. Швидка зміна виробництва призводить дозміни до реорганізації підприємств, що призводить до плинності кадрів – практично не вдається працювати на одному місці все життя. Дуже часто виробництво створюється у вигляді «тимчасового трудового колективу» - залучення фахівців для реалізації конкретного проекту. Наслідками цих обставин для працівника стає необхідність займатися професійним розвитком на протязі всього життя, отримувати кілька професій, шукати робочі місця.

Інтелектуалізація виробничої діяльності вимагає отримання більш високого рівня професійної підготовки. У багатьох країнах протягом 10-15 років у 4-5 разів розширилась підготовка фахівців з вищою освітою [1]. Наявність вищої освіти дозволяє легше знайти робоче місце, отримувати більшу заробітну плату, займати більш високі посади у порівнянні з особами, що її не мають. Відповідна тенденція проглядається і в Україні. Так у [2] визначено «за даними національного вибіркового Обстеження з питань економічної активності населення у 2012 р. проаналізовано взаємозв’язок між рівнем освіти та статусом на ринку праці. Аналіз взаємозв’язку дозволяє зробити висновок про наявність прямої залежності між зростанням рівня освіти та рівнем зайнятості, рівнем оплати праці».

У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження засобів та методів організації навчання особи для отримання нею нових форм мислення, поведінки і співпраці, відповідальності за власні дії.

Одним з аспектів сучасної парадигми освіти є її індивідуалізація з урахуванням можливостей та вподобань особи, інтересів роботодавців та суспільства в цілому.

Основою реалізації такого підходу може бути концепція створення індивідуальних освітніх маршрутів-трєкторій. Деякі фахівці розглядають цітерміни як синоніми, автори відповідно до [3] вважають, що індивідуальний освітній маршрут (ІОМ)становить змістовий компонент, а також розроблений спосіб його реалізації на основі індивідуальної освітньої траєкторії.

На сьогодні в теорії та практиці національної освіти накопичені значні наукові напрацювання, які можуть слугувати основою для створення індивідуальних освітніх маршрутів. Але у своїй більшості вони пов’язані з суто педагогічними питаннями і практично ніде не торкаються питань організації інформаційного забезпечення формування ІОМ на різних рівнях освіти та з урахуванням інтересів учнів.

У той же час у ЄС з прийняттям у 1999 році Болонської декларації провадяться багато різних організаційних програм, що забезпечують можливість зацікавленим особам отримати інформацію про навчальні заклади, необхідні компетенції для отримання певних кваліфікацій та інш.

Інструментальною підтримкою цих програм виступають інформаційно-довідкові системи. Огляд функціональних можливостей деяких з цих систем наведено у [4].

На теренах України таких систем практично не існує. В той же час необхідність їх розробки cтає все більш актуальною з подальшим розвитком Болонського процесу, до якого Україна підключилась у 2005 р. [5].

Для розробки інформаційно-довідкових систем (ІДС) ( як і для інших) необхідно визначити цільову аудиторію, її інтереси, визначити концепцію побудови та функціональність самої системи.

Цільова аудиторія та її інтереси

Оскільки освітній процес охоплює практично всі верстви населення і сьогодні продовжується все життя, то можна виділити наступні основні групи зацікавлених користувачів (не торкаючись категорії керівників освітою).

 • Школярі та їхбатьки при вивченні потреб ринку праці з метою вибору майбутньої професії.
 • Вступники донавчальних закладів з метою вибору закладу.
 • Студенти дляформування та корекції індивідуального освітнього маршруту (ІОМ).
 • Особи, що мають бажання отримати додаткову освіту.
 • Особи, щобажають підвищити кваліфікацію.
 • Навчальнізаклади з метою отримання учнів (студентів).
 • Праценадавачі з метоюреалізації їх вимог до підготовкиробітників.

Концепція побудови

Концептуальною основою побудови ІДС, враховуючи інтереси цільової аудиторії, може бути система інформаційного забезпечення, що дозволяє формувати та в подальшому підтримувати індивідуальні освітні маршрути (СІП ІОМ). В залежності від наповнення баз даних та комплектації вона може забезпечувати як інтереси окремої особи, так і більш складні структури – навчальні заклади і національну освіту взагалі.

Враховуючи досвід інформаційного забезпечення Європейської системи освіти,загальні принципи побудови ІДС можна сформулювати основні принципи побудови системи:

· модульність- система повинна мати модульну структуру, що дозволить легко проводити її розвиток модернізацію;

· простота використання- має бути зрозумілою для будь-яких користувачів. Інтерфейс системи має бути детально спланований з урахуванням ергономічних правил;

· відкритість - система має бути відкритого типу, для безперешкодного розширення її функціональних можливостей, зв’язку з іншими системами, зокрема системами ЄС;

· комплексність - має надавати користувачам комплексну інформацію, без необхідності відвідування інших ресурсів та ручного пошуку;

· універсальність - забезпечувати інтереси різних категорій користувачів;

· працювати у ВЕБ просторі.

У загальному випадку система має бути гнучкою і мати різні модифікації для забезпечення інтересів різних категорій користувачів.

Основні функції системи

Система має мати наступні основні функціональні можливості:

· ознайомлення з професіями та загальними та професійними компетенціями, необхідними для успішного працевлаштування та роботи заобраною професією;

· ознайомлення з навчальними закладами, що забезпечують отримання обраних професій;

· ознайомлення з програмами дисциплін, що забезпечують можливість отримання необхідних компетенцій;

· визначення психо-фізіолочічних характеристик користувача з метою визначення можливості успішної роботи за обраною професією;

· визначення при необхідності рівня підготовки користувача (від конкретної теми до загальних компетенцій);

· можливість побудови ІОМ;

· інформаційне супроводження проходження ІОМ.

Структура системи

Система складається з модулів двох типів - функціональні модулі та базиданих. ФМ забезпечують відповідну функціональність. Бази даних можуть бути сконфігуровані під конкретного користувача.

З урахуванням визначених вище вимог базова структура системи має складатись з наступних модулів (рис.1):

Рис. 1

· ВЕБ-портал – представляє собою ВЕБ-інтерфейс і виконує представницькі та загальні управлінські функції - реєстрацію користувачів, забезпечення доступу до обраних програм роботи з системою, відображення інтерфейсів модулів в уніфікованому вигляді;

· модуль зв’язку та діагностики забезпечує можливість вільного розширення системи, сумісність з іншими системами, проводить діагностику всіх під’єднаних до системи модулів;

· модуль професій забезпечує можливість перегляду інформації про сфери діяльності, професії, можливі посади,загальні та професійні компетенції, навчальні заклади, що забезпечують відповідну підготовку, програми навчання та дисциплін;

· модуль знань дозволяє накопичувати та систематизувати опис знань необхідні для визначених професій;

· модуль здібностей містить перелік здібностей пов’язаних з напрямками професійної підготовки, та у зв’язці із модулем тестування дозволяє визначити до яких професій користувач має хист;

· модуль тестування – є функціональним модулем системи або може використовуватися зовнішня система, наприклад, moodle, та набори тестів.

· модуль формування та підтримки ІОМ –дозволяє на основі отриманих під час роботи із системою даних формувати індивідуальні освітні маршрути користувачів та відслідковувати їх проходження;

· модуль забезпечення навчальним контентом (МЗНК), завдяки якому зареєстрований користувач отримує доступ до навчальних матеріалів, що необхідні для просування по ІОМ.

Зараз різні модулі системи знаходяться на різних етапах розробки – від уточнення характеристик додослідної експлуатації [4,6].

Перелік посилань

 1. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Львівська політехніка, 2014. –168 с.

 2. Огай М., Романчук Н. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність - Аспекти праці - N5, 2014 с. 20-27

 3. Міністерство освіти і науки України. Наказ № 368 від04.04.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016\-04\-19/5432/nmo\-368.pdf

 4. Богданов А. В. Система інформаційного забезпечення формування та підтримки індивідуального освітнього маршруту[Електронний ресурс] / А.В. Богданов, І.В.Чеповой,П.С.Ухань, Л.Ю.Юрчук //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – У друку – Режимдоступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/

 5. Впровадження Болонського процессу/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/Здібності для життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://abitask.com/.
May 23, 2016