Автентифікація RFID мітки на основі односторонніх перетворень

Розглядається підхід до побудови системи автентифікації для пристроїв з обмеженими ресурсами і пам’яттю, таких як RFID мітки, брелки, смарт-карти і т. п. Стійкість протоколу заснована на стійкості використаних крипто примітивів, а також теоретичній можливості стійкого об’єднання логіки при проектуванні схем пристрою зчитувача.

Jun 16, 2017

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНЕСЕННЯ В ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Здійснено дослідження провідності у зернистому середовищі для процесу переносу теплоти. Запропоновано інформаційні моделі перенесення в гетерогенних середовищах у вигляді двох взаємопроникних полімерних сіток. Теплопровідність середовища визначали за інтегральною характеристикою структур першого та другого порядку його моделі.

Jun 16, 2017

МЕТОД СТРОГОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПОЛЯХ ГАЛУА

Пропонується метод прискорення строгої ідентифікації віддалених користувачів. Запропонований метод реалізує для ідентифікації криптографічно строгу концепцію “нульових знань”. Розроблений метод базується на використанні незворотних перетворень на полях Галуа. Детально розроблені процедури реєстрації та циклів ідентифікації. Показано, що запропонована технологія дозволяє прискорити процес ідентифікації при програмній та апаратній реалізації.

Jun 16, 2017

Метод резервирования и восстановления данных в распределенных системах их хранения

В работе предложен способ резервирования и восстановления данных, хранящихся на разнесенных удаленных носителях при постоянной или временной потере доступа к любым n из них.Высокая эффективность предложенного способа достигается за счет использования теоретически минимального числа резервных носителей, равного количеству носителей, доступ к которым утрачен, а также предельно простых вычислительных процедур, обеспечивающих высокую скорость реконструкции утраченных данных.Приведен теоретическое обоснование, изложена методика формирования резервных кодов и их использования для восстановления информации.

Jun 16, 2017

До питання оцінки якості web-сайту діяльності підприємства як моделі масового обслуговування

У статті пропонується метод підходу до проектування сайту через аналіз структури його в середовищі MATLAB і приведені результати його застосування при проектуванні Web-системи автоматизації діяльності підприємства

Jun 15, 2017

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ РІВНОНАПРУЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Запропоновано метод проектування рівнонапружених вузлів циліндричних резервуарів, що містять плоскі круглі пластини змінної товщини, форма діаметральних перерізів яких моделюється рівнянням Гаусса. Для рішення рівняння вигину цих пластин використовуються вироджені гіпергеометричні функції Куммера та Уїттекера.

Jun 15, 2017

Розроблення інтелектуальних адаптивних сервісів з використанням компонентно-базового підходу

В роботі розглянуто можливості використаня сервіс-оріентованої архітектури для побудови систем виконання бізнес-процесів. Також представлено загальну математичну модель для такої системи і показано переваги сервіс-орієнтованої архітектури на прикладі бізнес-процесу описаного мовою BPEL.

Jun 15, 2017

Identification of the issues in the E-governance in Jordan and USA

The application of the "electronic government" is one of the most trending and simplest forms of ICT ("Information and Communication Technology") application used for governmental services. In spite of the significant advantage and benefit sobtained from the e-government, various nations have failed to fully utilize the advantages and successfully implement the system. This paper evaluated the critical factors that impact and determines the failure and success of the e-government implementation project. The article focuses on the investigation of the e-government implementation case in Jordan. The various technical challenges and issues have been identified that has finally lead to the inefficient development and application of the e-government system. The evaluation of the strategies used by the Jordan e-government project team has helped in identification of the technical issues like privacy, security, integrity, reliability, interoperability, cloud management, and content management system. Based on the identified issues, an enhanced model for e-government has been proposed with data authentication, encryption and manyother techniques for overcoming the technical issues.

Jun 15, 2017

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ АВТОНОМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ У 3D ПРОСТОРІ

В роботі розглядається проблема керування групою безпілотних апаратів. Описані тенденції розвитку безпілотних систем. Розглянуті два методи вирішення проблем з керуванням об’єктів у групах, а саме мультиагентний метод і метод ройового інтелекту.

Jun 14, 2017

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З РОЗШИРЕННЯМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Комп’ютеризовані системи керування процесами реального часу (Run-TimeExtended) базуються на сучасних інформаційних технологіях, операційних системах, апаратно-програмних засобах, комунікаціях і забезпечують детерміновані інтервали часу на збір, обробку і передавання даних в процесі керування технологічними об’єктами. При цьому застосовуються WEB-орієнтовані технології побудови систем управління на базі PLC та SCADA-cистем з елементами віртуалізації і тунелювання каналів промислового зв’язку. Враховуючи сучасні вимоги до систем управління технологічними процесами з високою динамікою інформаційних процесів, системи реального часу в повній мірі їх забезпечують.

Jun 14, 2017

Міжнародні нормативні засади людино-машинного інтерфейсу систем управління технологічними процесами

Розглядаються питання розробки людино-машинного інтерфейсу систем управління технологічними процесами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ANSI/ISA-101.01-2015 - Human Machine Interfaces for Process Automation Systems

Jun 14, 2017

Модель підсистеми діагностики транспортного засобу на основі байєсівської мережі

На основі розробленого інструментарію для пакету MATLAB/Simulink запропоновано динамічну модель діагностики стану транспортного засобу. В основі діагностичної підсистеми лежить байєсівська мережа. Розроблена модель дозволяє виявляти причини несправності транспортного засобу в залежності від показань давачів, що встановлені на ключові вузли автомобіля.

Jun 14, 2017

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ ВИДАЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ

Наведено структурну схему системи керування механізмом видалення металевих включень у умовах виробництва керамічної цегли на основі конвеєрної лінії і системи виявлення металевих включень. Розробка включає блок контролю металевих включень, апаратно-програмні засоби на базі PLC Simatic S7-1200, систему передавання даних, алгоритм видалення металовключень із вхідної сировини.

Jun 13, 2017

Выбор меры различия образцового и отфильтрованного периодических сигналов при высоких уровнях флуктуационного шума

В статье рассмотрен выбор меры различия результатов фильтрации искажённых периодических сигналов в задаче поиска оптимальных значений параметра цифрового фильтра нижних частот «простое скользящее среднее». Для сравнения были выбраны меры различия –среднеквадратичная ошибка, корень среднеквадратичной ошибки, средняя абсолютная ошибка. Выполнена серия экспериментов по генерированию и фильтрации искажённых сигналов. В результате сравнения выбрана мера, для которой характерна высокая различимость оптимальных значений параметра цифрового фильтра при высоких уровнях шума.

Jun 13, 2017

Передача даних в автомобільній LIN-мережі на базі мікроконтролерів Cypress

Запропоновано модель даних та механізми їхнього оброблення для забезпечення роботи LIN-протоколу на базі мікроконтролерів Cypress.

Jun 13, 2017

Високопродуктивний алгоритм зіставлення патернів у часових рядах для задач аналізу якості потокових сервісів

Розглянуте застосування алгоритмів та технік аналізу часових рядів в задачах моніторингу та прогнозування якості передачі даних в потокових сервісах, таких як VoIP. Запропоноване покращення алгоритму знаходження подібних патернів часових послідовностей з точки зору продуктивності обчислень.

Jun 12, 2017

Причины отказа от Hibernate и как правильно использовать JDBC

В данном докладе ведется короткий экскурс по технологиям JDBC и Hibernate, где приводятся сравнительные характеристики, а также перечисляются их достоинства и недостатки. Особое внимание уделяется разработанной технологии MySQL-wrapper:описание и обоснование ее необходимости. Также прилагаются материалы тестирования трех технологии при разных нагрузках, после которых сделаны выводы.

Jun 12, 2017

Конструювання програмного забезпечення для вбудованих систем з використанням типових шаблонів

У статті розглянуті особливості побудови архітектури і конструювання програмного забезпечення,призначеного для вбудованих систем на основі малопотужних мікроконтролерів. Приведені результати, що відображають вплив на потрібну оперативну пам'ять і пам'ять програм архітектури програмного забезпечення. Розглянуті архітектури програми у вигляді нескінченного циклу, модіфікованого кінцевого автомату і класичного кінцевого автомату. Надані рекомендації конструювання програмного забезпечення для малопотужних мікроконтролерів і напрямки подальших досліджень.

Jun 12, 2017

Реалізація віртуальних змінних

Автор: Крак Юрій

В цій статті розглянуто поняття змінної, запропоновано його формалізацію. Розширено поняття змінної до поняття віртуальної змінної та наведено перелік операцій для віртуальної змінної.

Jun 12, 2017

Синтез нечітких регуляторів на основі асоціативної пам’яті з апаратною реалізацією на ПЛІС

Автор: Nevolko Viacheslav

Розглянуто методику синтезу і реалізації швидкодіючих нечітких регуляторів на основі апаратної реалізації асоціативної пам'яті,призначених для побудови систем керування швидкодіючими об'єктами і процесами. Досліджено структури регуляторів, які забезпечують знаходження керуючого рішення напротязі 0.0001...0.0003 сек.

Jun 9, 2017

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Запропоновано дискретну адаптивну віртуальну просторову модель надзвичайної логістики, яка дозволить постійно під час виконання проекту, незалежно від того, відбуваються деякі ризикові події або ні, відтворювати поточний стан наявних в елементах та на складах ресурсів. Це забезпечить можливість здійснювати ефективне управління проектом.

May 20, 2017

Концепція програмного сервісу

Тези доповіді містять опис концепції програмного сервісу, як безперервного та безетапного еволюційного процесу надання програмних послуг, що заміняє стандартний життєвий цикл програмного забезпечення (планування, розробку, тестування, модифікацію, супровід) та підтримуючі процеси (оплату, інтеграцію, оренду, взаємодію клієнта та провайдера).

May 20, 2017

Функциональный контроль процессоров в системах на кристалле

Предложен метод обеспечения функционального контроля процессоров на программно-аппаратном уровне за счет проверки правильности прохождения участков программы. Метод обеспечивает малую задержку реализации вычислительных процессов и может быть использован для контроля хода произвольных программ.

May 20, 2017

Синхронізація у розподілених інформаційних системах

У статті здійснено аналіз особливостей синхронізації даних у розподілених інформаційних системах. Розглянуто розподілені інформаційні системи та окреслено їхні сутнісні характеристики. Автором здійснено дослідження прикладів синхронізації.

May 20, 2017

Подход к решению проблемы повышения информационной безопасности предприятия

Автор: Грішин Ігор
Співавтори: Тіміргалєєва Рена

В работе проведён анализ основных угроз информационной безопасности предприятия, характерных для текущего времени. Показано, что важнейшим фактором, влияющим на этот показатель, является выбор метода аутентификации пользователя информационной системы. Предложено в качестве эффективного метода биометрической аутентификации применять аутентификацию по клавиатурному почерку пользователя.

May 20, 2017

Розробка пошукового робота з можливістю гнучкої конфігурації

Проектування та побудова пошукового робота - досить нетривіальна задача. Актуальність даної теми полягає в тому, що не зважаючи на важливість пошукових роботів для ефективного розвитку пошукових та інформаційних систем загалом, на сьогодні усе ж дана проблема не є повністю вирішеною, існує досить небагато відкритих реалізацій пошукових роботів, які б можна було просто, швидко та гнучко налаштувати для своїх цілей та використовувати у своїх проектах. В роботі було запропоновано один з підходів до побудови пошукового робота з можливістю конфігурації.

May 19, 2017

Аналіз методів об’єднання таблиць у розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті

Доповідь присвячена аналізу методів об’єднання розподілених таблиць з метою їх застосування в розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті. Визначено фактори, що відрізняють об’єднання в розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті від аналогічної операції в сховищах іншого класу. Розглянуті алгоритми порівнювались за об’ємом пересилок та часом виконання. Розроблено програмне середовище для моделювання операцій об’єднання в таких системах.

May 18, 2017

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИБОРУ ДІАГНОСТИЧНОЇ ОЗНАКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ

Запропонована процедура застосування дискримінантного аналізу для визначення технічного стану газоперекачувального агрегату (ГПА) з використанням результатів спостережнь за зміною його технологічних параметрів в процесі експлуатації для різних технічних станів ГПА. Показано, що за вибраною діагностчною ознакою можна не лишень оцінити поточний технічний стан ГПА, але й прогнозувати його зміну на наперед заданий період експлуатації.

May 18, 2017

ПАРАМЕТРУВАННЯ ПРОГРАМНИХ БЛОКІВ МОДУЛЯ SM1281ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГПА

Розглядається процедура параметрування програмних блоків технологічного модуля стосовно вимірювання параметрів вібрації SM1281 для побудови системи діагностування газоперекачувальних агрегатів на базі програмованого логічного контролера Simatic S7-1200 та середовища проектування TIA Portal V13SP1 (Totally Integration Automation) «Siemens».

May 18, 2017

Мікроконтролер з системою команд, що розширюється

Запропонована архітектура восьмирозрядного стекового процесора SM8, який призначений для реалізації у програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС). Мікроконтролер з цією архітектурою має невеликі апаратні витрати, скорочений об’єм програмного забезпечення а також можливість додавати користувачем до сотні нових команд до його системи команд.

May 10, 2017


Summer InfoCom Advanced Solutions 2017