ПАРАМЕТРУВАННЯ ПРОГРАМНИХ БЛОКІВ МОДУЛЯ SM1281ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГПАСтаття | Article    

Download

Розглядається процедура параметрування програмних блоків технологічного модуля стосовно вимірювання параметрів вібрації SM1281 для побудови системи діагностування газоперекачувальних агрегатів на базі програмованого логічного контролера Simatic S7-1200 та середовища проектування TIA Portal V13SP1 (Totally Integration Automation) «Siemens».

Ключові слова: Параметрування, програмний блок, діагностика, ГПА, віброшвидкість, налаштування, компіляція.

Заміховський Леонід Михайлович, завідувач кафедри «Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Іванюк Наталія Іванівна, асистент кафедри «Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», Івано-Франківський національний технічний університет нафтиі газу

Україна, Івано-Франківськ

PROGRAM BLOCKS PARAMETERIZATION OF MODULE SM1281 FOR CONSTRUCTING THE GCU DIAGNOSING SYSTEM

Parameterization procedure of program blocks of the technological module for measuring the vibration parameters SM1281 was examined in order to build the system diagnostics of the gas compressor units based on programmable logic controllers Simatic S7-1200 and design environment TIA Portal V13SP1 (Totally Integration Automation) «Siemens».

Keywords: parameterization, programming block, diagnostics, GCU, vibration rate, settings, compilation.

Zamikhovsky Leonid Mykhailovych, Head of Department of "Information and communication technologies & systems", Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Ivanyuk Nataliya Ivanivna, Assistant of Department of "Information and communication technologies & systems", Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Ukraine, Ivano-Frankivsk

Сьогодні для визначення технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів (ГПА) в процесі експлуатації найбільшого розповсюдження знайшли методи віброакустичної діагностики. Технічна реалізація вказаних методів базується на використанні як спеціально розроблених (нестандартних) технічних засобів збору і обробки віброакустичної інформації, так і стандартних технічних засобів - в основному для проведення експериментальних досліджень вібраційного стану ГПА та дослідження нових методів діагностування технічного стану його лопатевого апарату.

В [1] розглядається структура системи вібраційного діагностування лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів, основу якої складає вібраційний модуль SM1281 з комплектом акселерометрів (промисловий стандарт для акселерометрів IEPE – Integrated Electronics Piezo-Electric), який є новітньою розробкою концерну Siemens.

З метою практичної реалізації вказаної системи розглянемо процедуру параметрування програмних блоків модуля SM1281.

Для отримання від комплекту акселерометрів, які встановлні в найбільш віброактивних місцях на корпусах основних агрегатів ГПА, віброакустичної інформації та подальшої її обробки у програму, що розробляється, необхідно додати програмний блок "SM1281_Module" [2]. Налаштування блоку "SM1281_Module" показані на рис. 1 та 2.

Основними налаштуваннями функціонального блоку "SM1281_Module" є параметри HW_Submodule, що здійснюють присвоєння відповідного підмодуля SM1281 у конфігурацію PLC S7-1200, “IPAddress” – параметр, що використовується для встановлення IP-адреси модуля (у шістнадцятковому форматі), а також параметр OpMode, завдяки якому вибирається режим роботи модуля SM 1281 [3]. Можливе задання наступних значень:

$0:$ STOP: Система готова

$1:$ RUN: Моніторинг

$2:$ RUN: Моніторинг деактивовано

$3:$ RUN: Вимірювання

$4:$ RUN: Діагностика системи

Значення > 4 інтерпретуються як 0.

Після правильного встановлення усіх налаштувань блоку "SM1281_Module", у проект додається функціональний блок "SM1281_Channel". Налаштування блоку "SM1281_Channel" зображені на рис. 3.

Рисунок 3 - Налаштування блоку "SM1281_Channel"

Для присвоєння функціональному блоку номера каналу вимірювання (від 1 до 4), використовується параметр ChanellNR, за допомогою параметра Enable встановлюється дозвіл на включення і відключення каналу. Вихідними параметрами блоку "SM1281_Channel" є значення віброшвидкості (vRMS), а також середньоквадратичне значення прискорення вібрації (аRMS) в м/с2.

Після налаштувань виконується компіляція проекту та завантаження його у контролер [3]. Для доступу до веб-сервера модуля SM1281, у функціональному блоці "SM1281_Module" слід встановити значення параметра OperatorControlS7 - false (рис. 4).

Риcунок 4 – Встановлення дозволу для доступу до веб-сервера модуля SM1281

Після завантаження проекту в контролер, відбувається встановлення зв’язку з веб-сервером контролера S7-1200 і з веб-сервером модуля SM1281.

ВИСНОВОК

Запопонована процедура параметрування програмних блоків технологічного модуля для вимірювання параметрів вібрації SM1281 дозволяє оперативно включити в роботу систему діагностування ГПА з метою подальшої обробки отриманої віброакустичної інформації.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

$1.$ Заміховський Л.М. Система діагностування лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів [Текст] / Л.М. Заміховський, Н.І. Іванюк// Інтелект. продукт вчених і винахід. Прикарпаття – 2016: Щорічний каталог найвагом. винах., корисн. моделей, пром. зразків і рац. пропозицій Галицьких кмітливців. – Івано-Франківськ, 2016.– С. 116-120.

$2.$ Condition Monitoring Systems. Operating Instructions (A5E36912951-AB) - Siemens AG, 06/2016. - 186 p.

$3.$ Step 7 Professional V14– Siemens AG, 2016 – 14418 p.

$4.$ Visualizing trends and raw data in X-Tools. SIPLUS CMS1200 SM 1281 - Siemens AG, 10/2016. - 11 p.

May 18, 2017