Моделі і методи управління групою незалежних рухомих об’єктів у 3D просторі

Анотація. В роботі розглядається проблема керування групою безпілотних апаратів. Описані тенденції розвитку безпілотних систем. Розглянуто математичні методи знахо-дження оптимального шляху і розпізнавання цілей, а саме метод кооперативного пошуку кількох мобільних наземних цілей групою безпілотних літальних апаратів з обмеженими можливостями зондування та зв'язку, управління роєм динамічних об'єктів на основі досягнення консенсусу.

May 19, 2018

Використання патерна MVC для автоматизації проектування iнтерактивної прикладної системи у Web

Анотація. Метою даної роботи є використання популярного паттерна MVC для створення інтерактивної системи пошуку закладів громадського харчування. Для реалізації була використана платформа ASP.NET Core, щоб спростити вирішення поставлених задач. Шаблон MVC надає простий спосіб побудови структури додатка, метою якого є відділення бізнес-логіки від призначеного для користувача інтерфейсу. В результаті, додаток легше масштабується, тестується, супроводжується і звичайно ж реалізується. Завдяки існуючим можливостям і їх розширення вдалося розробити нову інтерактивну систему.

May 18, 2018

Ситуационное управление городским транспортом с интеллектуальной поддержкой диспетчерских решений

Аннотация. В статье предлагается алгоритм нечеткого ситуационного управления, который является основой интеллектуальной АСППР для диспетчера по управлению конкретным видом городского транспорта. Данный алгоритм базируется на методе ПРОБА, позволяющий осуществить выбор лучшей из группы альтернатив управляющих воздействий, сформированных автоматизировано на основе метода экспертного анкетирования.

May 18, 2018

Швидкодія алгоритмів оптимізації в методі динамічного програмування для задач цифрового оптимального керування

Автор: Майер Ірина
Співавтори: Писаренко Андрій

Анотація. Виконано дослідження швидкості алгоритму розв’язання задачі оптимального керування дискретними об’єктами методом динамічного програмування шляхом застосування методів оптимізації: рівномірного поділу, половинного ділення та золотого перетину.

May 18, 2018

Порівняння часу виконання базових операцій фреймворків машинного навчання

Анотація. Стаття містить дослідження порівняння часу виконання базових операцій фреймворків машинного нав-чання та пам’яті, що виділялась. В роботі приведено резуль-тати експериментів для обраних операцій і розмірностей задач. Авторами були проаналізовані отримані результати та обрано стратегію розвитку представленої ідеї.

May 18, 2018

Інформаційно-орієнтована концепція забезпечення безпеки хмарних обчислень

Автор: Pirozhkov Alexey
Співавтори: Савчук Олена

Анотація. В даній статті розглядається підхід до забезпечення безпеки даних в хмарі, що на відміну від традиційних підходів гарантує конфіденційність та безпеку інформації навіть при компрометації провайдера хмарних послуг або його інфраструктури. Представлені алгоритми роботи основних складових елементів даної моделі.

May 18, 2018

Формалізація програмного забезпечення рухомих обєктів з дистанційним управлінням

Анотація. Виконано дослідження формалізації програмного забезпечення для програмних комплексів віддаленого управління рухомими об’єктами. Створено прототип програмного комплексу. Запропоновано варіант об’єднання формалізованих даних.

May 18, 2018

Автоматизація інструментального дослідження однорідності кабельних ліній

Анотація. Автори пропонують доповнити стандартну програму сертифікаційних випробувань СКС на відповідність декларованим вимогам стандартів рефлектометричними вимірами параметрів TDR|TDX в комплексі з програмою автоматизованого пошуку відхилень у фізичному стані ліній та документування фізичного стану СКС.

May 18, 2018

Розроблення системи автоматизованого збору, оброблення та аналізу даних на основі технологій Big Data

Автор: Рижко Борис
Співавтори: Катін Павло

Анотація. Для зменшення витрат на побудову високопродуктивних кластерних систем (ВПКС) пропонується використовувати відкрите програмне забезпечення, що базується на технології Big Data. У даній статті описаний метод побудови систем автоматизованого збору, обробки та аналізу даних (САЗ) на основі системного методу. Крім того, показані результати тестування і дослідної експлуатації САЗ на прикладі автоматизованого агрегатору новин.

May 18, 2018


Інфокомунікаційні системи та технології № 2(2)