Визначення образ у коротких текстах

Співавтори: Дорогий Ярослав

Анотація. Тези доповіді містять опис вибору математич-ної моделі для вирішення задачі класифікації коротких текс-тів за наявність в них образ. В роботі коротко описано дослі-дження методів їх виявлення. Авторами була запропонова-на власна модель класифікації з описом вдосконалень, що покращують ефективність її роботи.

May 17, 2018

Дослідження впливу колірних моделей при визначенні кольорових характеристик об’єктів розпізнавання на зображенні

В статті здійснено аналіз методів визначення кольорових особливостей зображень. Розглянуто популярні колірні моделі та окреслено їхні особливості.

May 17, 2018

Использование Amazon Connect для автоматизации колл-центра

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема автоматизации современных колл-центров и предлагается ее решение с использованием Amazon Connect. Рассматриваются компоненты Amazon Web Services, c помощью которых можно настроить мощную и гибкую систему для обслуживания клиентов на базе Amazon Connect.

May 17, 2018

Інтерактивний веб-додаток з використанням хмарного сховища даних

Анотація. Розроблено інтерактивну систему «Притулок», яка складається з бази даних, сховища даних, прогресивного мобільного додатку та основного веб інтерфейсу. Система дає можливість створювати, відправляти та опрацьовувати заявки користувачів, а також переглядати, змінювати, видаляти та переносити елементи системи, управляти додатковими функціями додатку, що є недоступними для звичайного користувача.

May 17, 2018

Порівняння фреймворків машинного навчання

Abstract. Theses of the report contain a comparison of the existing machine learning frameworks for Python language. The paper briefly describes pros amd cons of every chosen framework. The authors gave their own recommedations for using each of the chosen framework.

May 17, 2018

Побудова чатботу на основі нейронних мереж

Анотація. Здійснено аналіз та порівняння різних архітек-тур на базі нейронних мереж для реалізації чатботу. Було обрано найбільш вдалу архітектуру для втілення поставле-ної задачі.

May 17, 2018

Index structure optimizations for in-memory data storage systems

Index structure optimizations for in-memory data storage systems

May 17, 2018

Ситуационное управление городским транспортом с интеллектуальной поддержкой диспетчерских решений

Аннотация. Предлагается алгоритм нечеткого ситуационного управления, который является основой интеллектуальной АСППР для диспетчера по управлению конкретным видом городского транспорта. Алгоритм базируется на методе ПРОБА, позволяющим осуществить выбор лучшей из группы альтернатив управляющих воздействий, сформированных на основе метода экспертного анкетирования.

May 17, 2018

Автоматизація інструментального дослідження параметрів кабельних ліній

Анотація. Сертифікаційні випробування ліній струк-турованих кабельних систем (СКС) на відповідність ви-могам певних категорії чи класу не дають повної картини поточного стану СКС і не мають інструментів для порів-няльного аналізу для виявлення змін у стані системи. Автори пропонують доповнити програму випробувань вимірами параметрів TDR та TDX і автоматизувати методику порівняльного аналізу вимірів з метою вияв-лення відхилень у стані системи.

May 17, 2018

Неблокуюча база даних з ACID транзакціями

Анотація. Для досягнення неблокуючої обробки транза-кцій пропонується використання таких алгоритмів обробки транзакцій та структур даних для подальшого збереження нових даних, які суттєво сприяють не тільки оптимізації та прискоренню роботи бази даних, але й гарантують наявність ACID властивостей.

May 17, 2018

Розширення області використання двигунів Стірлінга для підтримання альтернативного енергопостачання житла

Анотація. В роботі обґрунтовується можливість сумістити сонячну енергію з двигуном Стірлінга для ефективного енергопостачання житла.

May 17, 2018

Проектування діяльності користувача людино-машинного інтерфейсу АСУ ТП

Анотація. Розглядаються питання проектування діяльності користувача людино-машинного інтерфейсу систем управ-ління технологічними процесами відповідно до вимог та ре-комендацій міжнародного стандарту ANSI/ISA-101.01-2015 - Human Machine Interfaces for Process Automation Systems.

May 16, 2018

Реалізація та дослідження штучного нейрону на ПЛІС різних сімейств

Анотація. В роботі наведені результати реалізації шту-чного нейрона з сигмоїдальною функцією активації на ПЛІС різних сімейств за розробленим методом реалізації неліній-них функцій активації та алгоритмами реалізації штучного нейрону. Отримані результати дослідження, а саме викорис-таній ресурс ПЛІС та швидкодія представлені в таблиці.

May 16, 2018

Про вибір моделі надійного функціонування програмного забезпечення у хмарних технологіях

Анотація. В даній доповіді розглядаються моделі надійного функціонування програмного забезпечення. Зроблений вибір динамічної моделі, що гарантує конфіденційність та безпеку інформації навіть при компрометації провайдера хмарних послуг або його інфраструктури.

May 16, 2018

Аналіз алгоритмів оптимізації обчислення локального мінімуму функції Розенброка

Анотація. В роботі демонструється аналіз алгоритмів оптимізації обчислення на прикладі функції Розенброка з використанням інструменту LabView. Були обрані метод градієнтного спуску та генетичний алгоритм. Описано принцип роботи алгоритмів. Проведено обчислення локального мінімума функції Розенброка. Була порівняна кількість виконаних ітерацій для кожного алгоритму. Кращу швидкість виконання показав генетичний алгоритм. Ключові слова: функція Розенброка, генетичний алгоритм, метод градієнтного спуску, LabView, оптимізація.

May 16, 2018

Разработка технологии 3D-моделирования геологических объектов

Автор: Крак Юрій

Аннотация. Статья посвящена исследованию технологий трехмерного моделирования различных геологических объектов, как небольших, так и занимающих обширные территории. В работе исследованы особенности, проблемы и технологии построения 3Д-моделей объектов на основе фотограмметрии. Рассмотрены возможности использования программного продукта Agisoft Photoscan, позволяющего в полуавтоматическом режиме получать облако точек и 3Д-модели объектов на основе их двумерных фотоснимков. Ключевые слова: фотограмметрия, 3D-модель, 3D-моделирование, облако точек, ортофотоплан.

May 16, 2018


Summer InfoCom Advanced Solutions 2018