Алгоритм покоординатного спуску в методі динамічного програмування для задач цифрового оптимального керування

Автор: Майер Ірина
Співавтори: Писаренко Андрій

Анотація. Запропоновано модифікацію алгоритму розв’язання задачі оптимального керування дискретними об’єктами методом динамічного програмування шляхом за-стосування методу покоординатного спуску.

May 17, 2018

Модель системи виявлення пішоходів та їх трекінгу з використанням рухомого джерела світла

Анотація. На основі розробленого інструментарію для пакету MATLAB/Simulink запропоновано модель, що дозво-ляє виявляти пішоходів та відстежувати їх подальші пересу-вання за допомогою фільтру Калмана. Розпізнавання пішо-ходів здійснюється за допомогою агрегованих функцій кана-лу(ACF). Отримані результати використовуються для побу-дови керуючого впливу на гібридний кроковий двигун, що позиціонує точкове джерело світла, яке освітлює рухомий об’єкт. Дана підсистема є частиною автомобільної системи нічного бачення.

May 17, 2018

Керування складськими роботами на базі алгоритму синтезу з бажаними коренями

Анотація. В роботі обґрунтовується можливість використання метода синтезу цифрових систем керування з заданим розташуванням полюсів для керування складськими роботами. Отримати практичні рішення для розв’язування задач синтезу для систем , динаміка яких описується рівняннями високих порядків.

May 17, 2018

Удосконалена формула розрахунку коефіцієнтів ПД-регуляторів для синтезу складних систем

Анотація. В даній статті розглянуті проблеми синтезу складних цифрових систем керування з ПД-регулятором. Пропонується удосконалена формула розрахунку коефіцієн-тів ПД-регуляторів для цифрових систем керування, дина-міка яких описується рівняннями високих порядків. Прове-дені експериментальні дослідження на моделях з викорис-танням програмного пакета MATLAB/Simulink. Підтвердже-ні адекватність та доцільність запропонованої формули.

May 17, 2018


Summer InfoCom Advanced Solutions 2018