Дослідження ефективності моделі двоногого крокуючого робота

В даній публікації за допомогою параметру Cost of Transport (CoT) досліджується ефективність моделі двоногого крокуючого робота Darth EvadeR, котрий вміє обходити перешкоди. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальне значення CoT та виконати порівняння з ефективністю вже існуючих крокуючих роботів. Розроблено алгоритм розрахунку загальної потужності, що споживає модель робота, з використанням значень обертального моменту та кутової швидкості приводів робота.

Dec 5, 2021

Система керування магнітним мікророботом для доправлення лікарських засобів всередені організму людини

Метою даної роботи є описання принципу роботи та структури системи керування магнітним мікророботом. Основною задачею такої системи є доправлення лікарських засобів у тілі людини без інвазивного втручання. Принцип дії заснований на маніпулюванні за допомогою зовнішнього магнітного поля невеликими за розміром магнітними мікрочастинками, які пов'язані між собою та утворюють корпус робота. Така система забезпечує простіші та безпечніші методи лікування деяких захворювань.

Dec 5, 2021

Система керування експериментальною установкою для дослідження імпульсних високовольтних розрядів

Метою даної роботи є опис системи, що має зробити можливими експерименти, які досліджуватимуть вплив певних варіативних параметрів на імпульсні високовольтні розряди. Розроблюваний прототип призначений для зміни параметрів експериментів, автоматичного збору та аналізу отриманих даних.

Dec 5, 2021

Використання високопродуктивних мікроконтролерів для автоматизованої платформи дослідження території

В даній роботі надані результати розробки програмної інфраструктури автоматизованої платформи дослідження території що використовують можливості архітектури Cortex-A. Була проведена робота з метою розробки мініатюрної недорогої системи збору і обробки відео інформації. Саме ця інформація є основою базового елемента системи визначення місцезнаходження, що дотепер здійснюється за допомогою супутникової навігації, що є вразливою до втрати зв'язку. Результат розробки прототипу автоматизованої системи управління наземною рухомою платформою на основі фреймворку Spring з вбудованою системою визначення місцезнаходження на основі відеоданих дозволив визначити стандарти такої системи і забезпечити високу надійність таких систем.

Dec 5, 2021

Генерування юніт-тестів з використанням машинного навчання

Автор: Тісна Марія

Метою цієї роботи є дослідження існуючих підходів автоматизованого генерування юніт-тестів та виявлення найбільш перспективного з них до застосування. Проаналізовано існуючі рішення та виявлено їх основні недоліки. Розроблено архітектуру системи генерування юніт-тестів з використанням машинного навчання, представлено алгоритм пов’язання між тестами та кодом, що тестується.

Dec 5, 2021

Система генерації музики за допомогою рекурентних нейронних мереж

В роботі розглядається можливість генерації музичних композицій використовуючи рекурентні нейронні мережі. Запропоновано та розглянуто два підходи генерації музичних творів, а саме за допомогою методу нот та методу акордів. Проведено дослідження обох методів і сформульовані їх переваги та недоліки. Детально описано процес пошуку та обробки даних для навчання музичної нейронної мережі. Запропоноване рішення дозволяє легко генерувати музичні твори без втручання людини.

Dec 2, 2021

Алгоритм генерації розкладів занять для закладів вищої освіти

У данiй статi запропонований алгоритм генерацiї розкладiв для ЗВО. Матерiал в статi враховує необхiднiсть перегенерування розкладiв на основi оцiнки з вагових коефiцiєнтiв та пропонує алгоритм табуйованого локального пошуку альтернативних розкладiв для побудови нових розкладiв на основi початкового з метою покращення оцiнки якостi розкладу. Вводиться поняття якостi розкладу i метод оцiнки якостi розкладу виходячи з явних вагових коефiцiєнтiв.

Dec 2, 2021

Аналіз наукометричних даних науковців на основі графу співавторства

Стаття присвячена дослiдженню методiв аналiзу даних наукової дiяльностi груп науковцiв, використовуючи графову структуру даних. Ставиться задача вiзуалiзацiї отриманих даних з метою спрощення прийняття управлiнських рiшень адмiнiстрацiєю закладiв науки та освiти. Робота проведена на основнi iнформацiї про науковцiв, що дiють у рамках закладу вищої освiти КПI iм. Iгоря Сiкорського. Для аналiзу використано методи типiзацiї, обчислено показники центральностi та вирiшена задача про клiку графу.

Dec 2, 2021

Автоматична система безперервного тестування веб-додатків

В даній публікації розглядається автоматизація тестування різних рівнів програмного продукту на прикладі веб-додатків. Була виявлена основна проблема наявних рішень та на їх основі запропоновано новий підхід та методику тестування. Запропоновано новий підхід та методику тестування, метою яких є систематизація усього процесу тестування. Створена та випробувана тестова модель, що яка довела свою ефективність нового підходу та методики.

Dec 2, 2021

Критерій оцінки вартості експлуатації мобільного транспортного робота

Співавтори: Резніков Сергій

У даному науковому дослідження здійснений огляд проблеми пошуку оптимальних шляхів транспортними мобільними роботами. Розглянуто розроблену підсистему формування маршрутів для промислових приміщень з визначеними технологічними позиціями для виконання типових операцій, яка базується на алгоритмі пошуку найкоротшого шляху А*. Представлено критерій для оцінювання вартості експлуатації робота на базі одного з критеріїв оптимальності маршрутів, а саме довжини пройденого шляху. Виконано порівняння значень запропонованого критерію для А* з різними модифікаціями.

Dec 2, 2021

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЯДІВ І СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ

Автор: Фомін Ілля

Метою дослідження є розробка архітектури нейронної моделі для визначення трейдингової стратегії та відстеження руху тенденцій цін. Досліджується вплив кількості вхідних змінних на точність моделі глибокого навчання у задачі прогнозування стану фондового ринку. Була проведена попередня обробка набору вхідних даних, де використовується як стандартні методи перед обробки, так і метод перетворення довжини хвилі часового ряду - вейвлет-перетворення, щоб позбутися шуму у цьому наборі. Надалі було проведене навчання та тестування архітектури моделі, використовуючи вид рекурентних нейронних мереж LSTM для прогнозування майбутнього стану фондового ринку. Проведено порівняння із базовою моделлю машинного навчання, що не має вейвлет-перетворень даних. Ґрунтовні емпіричні дослідження на основі набору даних біржових цін NASDAQ100 продемонстрували точність розробленої LSTM моделі, яка перевершує методи прогнозування тенденцій фінансових часових рядів без використання методу вейвлет-перетворень.

Dec 2, 2021

СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Робота присвячена створення нового методу зберігання та підготовки до аналізу великих даних. Метод використовує різні типи баз даних, потокову обробку й передачу даних, визначення дельти (різниці) невпорядкованих даних, мікропакетну обробку даних й маскування критично важливих даних. Розроблено робочий прототип системи, на якому проведено експеримент, що демонструє переваги методу.

Dec 2, 2021


InfoCom Advanced Solutions 2021