Персоналізація страхових полісів: розробка шаблонівПроаналізовано потреби та актуальний стан програмного забезпечення страхової галузі, виявлено недоліки існуючих пропозицій. Змодельоване архітектурне рішення для універсалізації та оптимізації розробки і супроводження персоналізованих страхових полісів.

Ключові слова--страхова галузь, SOA архітектура, BPM, BPMS, Camunda, страховий поліс.

Вступ

Розвиток страхової діяльності в Україні тісно пов'язаний з розробкою та впровадженням діджитал-технологій у діяльність страхових компаній. Налагодити продуктивну B2B та B2C комунікацію між страховиками, посередниками та страхувальниками дозволяє використання сучасних інформаційних систем. Страхова галузь є одним з найбільш інформаційно залежних видів економічної діяльності. Страховий ринок України продовжує розвиватися та наближається до світових стандартів діяльності, що викликає зростання попиту на об'єктивну оцінку фінансового стану підприємств та змушує страхові компанії використовувати автоматизовані інформаційні системи та технології. Зростання клієнтської бази, посилення конкуренції, необхідність впровадження нових сервісів стимулює страхові компанії до впровадження інформаційних систем та сучасних інноваційних технологій.

Страхові компанії використовують діджитал-технології як засіб комунікації з клієнтом для нагадування про пролонгацію контракту, надання інформації про статус збитку, терміни та обсяг страхових виплат, пропозиції продукту. Однак страхові компанії все ще обмежено використовують цифрові технології для продажу та просування страхових послуг на ринку [1]. Це пов'язано, з одного боку, з необхідністю підтримувати паперовий документообіг з клієнтами та страховими посередниками, з іншого боку - пояснюється структурою каналів збуту, де частка прямих продажів залишається на низькому рівні. Використання веб-додатків дає можливість досить швидко створювати та впроваджувати інтегровані системи страхової діяльності [2]. Швидка зміна умов, висока конкуренція на ринку, персоналізований підхід до взаємодії з клієнтами та при цьому необхідність врахування змін у законодавстві, документообігу та прозорості процесів обумовлює необхідність розробки гнучкої та безпечної системи програмного забезпечення страхової компанії.

У табл. 1 наведено елементи діджитал-технологій, які використовуються страховими компаніями на веб сайтах [3].

Аналіз наведених в таблиці даних свідчить, що частина страхових компаній мають онлайн ринок збуту та дають можливість клієнтам обрати та придбати страховий поліс онлайн. З метою забезпечення конкурентних переваг страховим компаніям потрібна можливість створення персоналізованих страхових полісів для залучення клієнтів та якісне подальше супроводження клієнтів для збільшення їх лояльності до компанії та збереження залучених клієнтів. У результаті аналізу прийнято наступні вимоги до проєктованого рішення: можливість розробки персоналізованих страхових продуктів; забезпечення зручності супроводу страхового полісу; можливість інтеграції з різними системами. При прийнятті архітектурного рішення потрібно враховувати наступні фактори: безпека збереження інформації клієнтів; гнучкість системи; можливість впливати на процес. Відповідно до сформованих вимог та потреб страхових компаній доцільно використовувати веб-додатки на базі архітектури SOA [4].

Технічне рішення

Сервісно-орієнтована архітектура (SOA) – це стиль архітектури програмного забезпечення, який складається з дискретних та слабко пов'язаних програмних агентів, які виконують потрібну функцію [5]. Концепція SOA полягає в наступному: програма може бути спроєктована і побудована таким чином, щоб її модулі були легко інтегрованими і могли бути легко використаними повторно [6]. Інтерфейси компонентів у сервіс-орієнтованій архітектурі інкапсулюють деталі реалізації від інших компонентів, таким чином дозволяють комбінування та багаторазове використання компонентів для побудови складних розподілених програмних комплексів. (рис.1).

Рис. 1 Структура SOA

Ключовим об’єктом страхової сфери є страховий поліс, а саме процес видачі та супроводження страхового полісу. За цей час потрібно зберігати кожен етап процесу та впливати на нього. Також ці бізнес-процеси мають бути різноманітними та гнучкими, тому прийнято рішення про доцільність використання BPM (Business Process Management) [7]. BPM розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, що безперервно адаптуються до змін, і дотримується принципів зрозумілості та видимості бізнес-процесів за рахунок надання суб'єктам управління можливості їх моделювання, моніторингу та аналізу, динамічної перебудови моделей. Для технологічної підтримки концепції BPM використовується спеціальний клас програм – BPMS (Business Process Management System) [8]. Функції BPMS можуть бути поділені на чотири групи відповідно до стадій життєвого циклу процесу PDCA (Цикл Демінга): планування (моделювання), виконання, контроль і моніторинг, поліпшення процесу. Під час розробки технічного рішення було розглянуто найпопулярніші BPMS [9] (рис.2).

Рис. 2 Порівняння BPMS

В результаті розгляду BPM систем за критеріями зручності підключення API, огляду та аналізу процесу Camunda Platform має перевагу. Також вона є безкоштовною і має наступні переваги: вилучення журналів подій та моделей процесів, висока пропускна здатність, можливість інтеграції і зручний веб-інтерфейс [10].

Власна реалізація

Для вирішення поставленої задачі було розроблено архітектурне рішення, складовими частинами якого є клієнт–серверний підхід та сукупність мікросервісів, що складає SOA архітектурний стиль (рис.3).

Рис. 3 Діаграма розгортання

В межах розробленої системи реалізовано за допомогою платформи Camunda, Process Engine: головний процес, який забезпечує виконання загальної логіки для всіх процесів страхових полісів та процеси персоналізованих страхових полісів. Це дозволить досягти поставленої мети та реалізувати шаблони персоналізованих страхових полісів з можливістю автоматизації їх супроводження та централізованого збереження інформації протягом дії страхового полісу.

Література

{1} Галущак В.В. Інформаційні технології страхування – рушійна сила страховика у взаємодії із клієнтами // Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика. – м. Одеса: 2018. С. 87-91.

{2} Rubtsova N. M. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах діджиталізації // Fundamental and applied research in the modern world – Boston, USA, 2021. Pp. 21-27.

{3} Шубенко І. А. Тенденції діджиталізації на страховому ринку України / І.А. Шубенко // Бізнес інформ. - 2020. - №2. - С. 273-279.

{4} https://rubygarage.org/blog/monolith\-soa\-microservices\-serverless\(дата звернення 12.11.2021).

{5} https://www.ibm.com/cloud/blog/soa\-vs\-microservices\(дата звернення 12.11.2021).

{6} https://www.chakray.com/soa\-the\-perfect\-architecture\-to\-adapt\-to\-business\-needs/\(дата звернення 12.11.2021).

{7} https://club.cnews.ru/blogs/entry/ import\_itsistemy\_dlya\_funktsionalnogo\_i \_protsessnogo\_upravleniya\_bfba(дата звернення 12.11.2021).

{8} https://globalcio.ru/discussion/895/\(дата звернення 12.11.2021).

{9} https://www.g2.com/compare/camunda\-platform\-vs\-epicor\-kinetic\-vs\-kissflow\-vs\-pega\-platform\(дата звернення 12.11.2021).

{10} Alessandro Berti An Open-Source Integration of Process Mining Features into the Camunda Workflow Engine // Software Engineering (cs.SE) - Aachen, Germany, 2020.

Рецензент: доцент кафедри інформаційних систем та технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського к.т.н. Штифурак Юрій

Dec 5, 2021