Застосування нечітких множин для удосконалення методів діагностування

У статті пропонується застосування нечітких множин для удосконалення оцінювання результатів медичного обстеження. Діагнози пацієнтів відповідно до їх фізичних станів опрацьовані на реальних даних за допомогою RBF-нейронних мереж в середовищі MATLAB. Використання методу нечітких множин для уточнення діагнозів підвищило ефективність нового комбінованого лікування дерматозів.

Mar 29, 2017

Методика проектування цифрових фільтрів з застосуванням VHDL

Запропонована методика проектування цифрових фільтрів, що складається з етапів цілочисельної оптимізації коефіцієнтів фільтру, формування його структури та її моделювання. Використання мови VHDL на усіх етапах проектування дає змогу пришвидшити проектування та покращити характеристики фільтрів. Ефективність методики показана на прикладах проектування рекурсивних фільтрів без блоків множення.

Mar 29, 2017

Стиснення зображень з широким динамічним діапазоном у реальному часі

Розглянуто питання побудови системи обробки зображень з широким динамічним діапазоном (HDR). Запропоновано модифікацію алгоритму стиснення HDR-зображення на основі методу Retinex, яка полягає в заміні білатерального фільтра на адаптивний фільтр, що зберігає краї зображення на основі детектора Гарріса-Лапласа і бібліотеки фільтрів Гауса.

Mar 28, 2017

Технологія оцінювання параметрів викидів зі стаціонарних джерел за даними оперативного моніторингу

Співавтори: Мокін Віталій

Запропоновано технологію дистанційного оцінювання параметрів викидів зі стаціонарних джерел за допомогою сучасних засобів експрес-моніторингу та БПЛА, оснований на методі зворотної задачі розсіювання.

Mar 28, 2017

DESIGN OF ROBUST TWO-AXIS SYSTEM FOR STABILIZATION OF INFORMATION AND MEASURING DEVICES OPERATED ON GROUND VEHICLES

Design features of information and measuringrobust stabilization systems operated on the ground vehicles are considered.The mathematical description of the stabilization plant is derived. Designfeatures of the two-axis robust stabilization and tracking systems based on thestructural H∞-synthesis are researched.

Mar 28, 2017

Особливості алгоритмічної реалізації генетичного алгоритму для параметричної оптимізації систем керування

Розглянуто структуру даних та алгоритмічну реалізацію генетичного алгоритму з розширеним набором параметрів для параметричної оптимізації систем керування.

Mar 27, 2017

Застосування оптичної стабілізації для корекції ІНС літального апарату

Метою дослідження є огляд існуючих алгоритмів та засобів стабілізації БПЛА, дослідження можливості використання оптичних систем для стабілізації положення літальних апаратів у просторі. Розглянуто застосування методу фазової кореляції для визначення зміщення корпусу БПЛА відносно поверхні рельєфу. Запропоновано підхід до покращення характеристик ІНС шляхом корекції усталеної похибки за швидкістю.

Mar 27, 2017

МЕТОДИ Й МОДЕЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ СТАТИСТИЧНИМ ВИМІРЮВАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПАРАМЕТРІВ СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Грішин Ігор
Співавтори: Тіміргалєєва Рена

В роботі здійснена формалізація задачі керування статистичним вимірювальним комплексом (ВІК) і доведено, що задача керування за неповними даними може бути зведена до еквівалентної задачі керування за повними даними. Запропоновано метод розв’язання формалізованої задачі керування, що є сукупністю дискретного принципу мінімуму і методу послідовних наближень.

Mar 27, 2017

ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ

Запропоновано вдосконалення методу самоналаштування (автотьюнінгу) програм з використанням відомих засобів статистичного аналізу з метою пошуку оптимальної версії паралельної програми для конкретної мультипроцесорної платформи. Наведено результати практичного експерименту з налаштуванням паралельного алгоритму сортування.

Mar 27, 2017

Оценка снижения времени выполнения тестовых программ при применении автоматической оптимизации на основе полиэдральной модели на Raspberry Pi 3

Співавтори: Чемерис Олександр

Для оптимизации вычислительных циклов используют различные методы на основе представления итерационного пространства цикла в виде многогранника – так называемая полиэдральная модель. Такая модель позволяет представить произвольный вычислительный цикл в виде абстрактного математического описания. Полиэдральная модель может быть получена из исходного кода, изменена и преобразована обратно в исходный код. Статья содержит результаты автоматической оптимизации тестовых приложений на Raspberry Pi 3.

Mar 22, 2017

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМИ МЕХАНІЗМАМИ ВОДОЗАБІРНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРІВ МУТНОСТІ

Наведено результати розробки і тестування системи керування виконавчими механізмами водозабірних станцій на основі параметрів мутності води. Розробка включає первинний перетворювач мутності води, апаратно-програмні засоби на базі PLCSimatic S7-1200, систему передавання даних на основі стандарту GSM, клієнт-серверну WEB-орієнтовану частину на базі SCADA-системи.

Mar 21, 2017

Децентралізована система управління в кластерних системах

Дана стаття присвячена проблемам керування в розподілених системах обробки інформації. Автори статті розглянули загальну архітектуру розподіленої системи. Дані пояснення базовим поняттям та парадигмам, котрі пов'язані з розподіленими системами обробки інформації. Автори запропонували нову архітектуру системи в якій є новий елемент, а саме сервер достовірності. Сервер достовірності необхідний для дій з вузлами таких, як додача чи зміна вузла. Будь-яка дія з вузлами має бути схвалена сервером достовірності.

Mar 21, 2017

Інструменти побудови динамічних моделей інформаційних систем із застосуванням байєсівських мереж

Запропонований новий інструмент, що дозволяє включати байєсівськи мережі до динамічних моделей складних систем, створених у пакеті MATLAB/Simulink. Це відкриває широкі можливості для моделювання, наприклад, систем керування в умовах невизначеності із застосуванням інтелектуального блоку на базі мереж Байєса.

Mar 21, 2017

Інформаційна технологія реалізації засобів моделювання фрактально-неоднорідних гетерогенних пластових систем

Розглянуто структуру інформаційної технології реалізації засобів математичного моделювання фрактально-неоднорідних пластових систем. Досліджено основні інформаційні задачі та виконано аналіз базових вимог щодо інформаційних технологій,орієнтованих на розв’язання задач математичного моделювання. Мета роботи полягає у створенні ефективного інструментарію представлення результатів математичного моделювання у вигляді інформаційної технології, що забезпечує раціональні способи обробки значних масивів даних, в тому числі графічних зображень.

Mar 21, 2017

Cтеганографічне приховування даних для підвищення інфозахисту управління пересувним об'єктом

В зв’язку з широким застосуванням мобільних пристроїв, що виконують завдання на основі дистанційних команд з прив’язкою до цифрових мап, усе більше набуває актуальності задача убезпечення керування цими пристроями. В роботі розглянуті основні види атак на такі пристрої, проаналізовано їх вплив на об’єкт. Запропоновано метод керування мобільними пристроями побудований на просторово-часовому приховуванні команд у цифровій мапі, що дозволяє зменшити об’єм даних, що передаються по незахищеному каналу.

Mar 21, 2017

Потенційні переваги використання надлишкових кодів у супутникових каналах

Аргументація можливості використання каскадних кодів для передачі даних в каналах з низьким співвідношенням сигнал/завада. Аналіз потенціалу застосування каскадних кодів в супутникових системах передачі даних.

Mar 20, 2017

Невизначеність геопросторових даних в динамічній геоінформаційній системі

В статті висвітлюється питання щодо невизначеності та дублювання даних в інформаційних системах.Наведено досвід українських науковців щодо системної побудови БГД. В роботі проведено аналітичний огляд ряду інструментів для обробки геопросторових даних.Велика увага приділяється механізмам автоматизації процесів виявлення забраклих даних. Запропоновано модель просторового аналізу. Звертається увага на багаторівневість та всеосяжність динамічної ГІС.

Mar 20, 2017

Геоінформаційна технологія на основі повітряного моніторингу, використання керованої наземної техніки та обробки зображень

На основі поєднання технічних засобів повітряного моніторингу та агропромислової техніки, що оснащена пристроями геолокації запропонована геоінформаційна технологія обробки даних аерофотозйомки для підтримки прийняття рішень в області сільського господарства, що базується на математично-аналітичному апараті обробки та кластерного аналізу цифрового зображення.

Mar 20, 2017

ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розглянуто основні проблеми інформаційної безпеки та їх вирішення за допомогою використання онтологій та онтологічних систем.

Mar 20, 2017

Методы анализа и обработки данных функционального модуля «Медицинских осмотров» интегрированной системы – «Hospital Management Information System»

В тезисах доклада представлены основные стратегии анализа и обработки информации для проведения регулярных медицинских осмотров. Предложены композиционные диаграммы для управления информационными потоками, а также разработан проект базы данных для учета и анализа данных по организации и проведению медосмотров.

Mar 20, 2017

Використання технологій доповненої реальності для створення прототипу мобільного додатку

Розроблено прототип мобільного додатку з використанням технологій доповненої реальності з підтримкою розпізнавання маркерів і накладення на них 3D об'єкту та можливістю виведення інформації про відстежуваний об'єкт.

Mar 20, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2016