Застосування нечітких множин для удосконалення методів діагностування

У статті пропонується застосування нечітких множин для удосконалення оцінювання результатів медичного обстеження. Діагнози пацієнтів відповідно до їх фізичних станів опрацьовані на реальних даних за допомогою RBF-нейронних мереж в середовищі MATLAB. Використання методу нечітких множин для уточнення діагнозів підвищило ефективність нового комбінованого лікування дерматозів.

Mar 29, 2017

Методика проектування цифрових фільтрів з застосуванням VHDL

Запропонована методика проектування цифрових фільтрів, що складається з етапів цілочисельної оптимізації коефіцієнтів фільтру, формування його структури та її моделювання. Використання мови VHDL на усіх етапах проектування дає змогу пришвидшити проектування та покращити характеристики фільтрів. Ефективність методики показана на прикладах проектування рекурсивних фільтрів без блоків множення.

Mar 29, 2017

Стиснення зображень з широким динамічним діапазоном у реальному часі

Розглянуто питання побудови системи обробки зображень з широким динамічним діапазоном (HDR). Запропоновано модифікацію алгоритму стиснення HDR-зображення на основі методу Retinex, яка полягає в заміні білатерального фільтра на адаптивний фільтр, що зберігає краї зображення на основі детектора Гарріса-Лапласа і бібліотеки фільтрів Гауса.

Mar 28, 2017

Технологія оцінювання параметрів викидів зі стаціонарних джерел за даними оперативного моніторингу

Співавтори: Мокін Віталій

Запропоновано технологію дистанційного оцінювання параметрів викидів зі стаціонарних джерел за допомогою сучасних засобів експрес-моніторингу та БПЛА, оснований на методі зворотної задачі розсіювання.

Mar 28, 2017

Оценка снижения времени выполнения тестовых программ при применении автоматической оптимизации на основе полиэдральной модели на Raspberry Pi 3

Співавтори: Чемерис Олександр

Для оптимизации вычислительных циклов используют различные методы на основе представления итерационного пространства цикла в виде многогранника – так называемая полиэдральная модель. Такая модель позволяет представить произвольный вычислительный цикл в виде абстрактного математического описания. Полиэдральная модель может быть получена из исходного кода, изменена и преобразована обратно в исходный код. Статья содержит результаты автоматической оптимизации тестовых приложений на Raspberry Pi 3.

Mar 22, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2016