ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИУ статті розглянуто основні проблеми інформаційної безпеки та їх вирішення за допомогою використання онтологій та онтологічних систем.

Ключові слова: онтологія, онтологічні системи, інформаційна безпека, консолідована інформація.

А.С. ШУМЛЯЄВ студент Херсонського національного технічного університету.

В.Г. САДОВСЬКИЙ студент Херсонського національного технічного університету.

С.С. ДРАКІН студент Херсонського національного технічного університету.

С.І. СТРИЖАКОВ студент Херсонського національного технічного університету.

Україна, м. Херсон.

USING ONTOLOGIES TO SOLVE INFORMATION SECURITY PROBLEMS

The article describes the basic information securityissues and solutions through the use of ontologies and ontology systems.

Keywords: ontology, ontologysystems, informational security, consolidated information.

A. SHUMLIAIEV – student of Kherson National Technical University

V. SADOVSKIY – student of Kherson National Technical University

S. DRAKIN – student of Kherson National Technical University

S. STRIZHAKOV – student of Kherson National Technical University

Ukraine, Kherson

Вступ. Сьогодні інформацію розглядають як один з основних ресурсів розвитку суспільства, а інформаційні системи і технології як засіб підвищення продуктивності та ефективності роботи людей. Тому інформація є найціннішим і дорогим ресурсом. Проблема інформаційної безпеки з моменту появи до сучасного стану пройшла тривалий і багато в чому суперечливий шлях у своєму розвитку.

Основна частина. Так як процес забезпечення інформаційної безпеки – це безперервний процес, то й існуюча методологія проектування захищеної системи являє собою ітеративний процес усунення знайдених слабкостей.

У 1996 р. в класичній роботі Грушо А. А. і Тимоніної Є.Є. "Теоретичні основи захисту інформації" була висловлена і обґрунтована теза про те, що гарантовану захищеність в автоматизованій системі слід розуміти як гарантоване виконання апріорно заданої політики безпеки [1].

Раніше умови гарантій політики безпеки формулювалися у вигляді стандартів. Саме такий підхід застосували американські фахівці з комп'ютерної безпеки, опублікувавши з 1983 р. кілька книг стандарту так званої "райдужної серії". У Україні аналогічні документи були прийняті Державною технічною комісією [4].

Основні проблеми інформаційної безпеки в комп'ютерних системах виникають через те, що інформація не є жорстко пов'язаної з носієм. Основними факторами, що утрудняють вирішення проблеми інформаційної безпеки в ПК є:

$·$ масовість застосування;

$·$ постійно зростаюча складність функціонування;

$·$ різноманітність програмного забезпечення персональних комп'ютерів, архітектурних рішень і легка адаптованість для вирішення різноманітних завдань користувачів [2, 15c.].

Можемо виділити основні типи проблеми інформаційної безпеки:

$·$ перехоплення інформації (порушення конфіденційності деякої інформації);

$·$ модифікація інформації (редагування початкового тексту повідомлення та/або заміна його іншою інформацією);

$·$ підміна авторства (порушення авторського права).

На сьогоднішній час досить швидко набуває актуальності питання забезпечення безпеки консолідованих інформаційних ресурсів.

Поняття «консолідована інформація» охоплює одержані з декількох джерел та системно інтегровані різнотипні інформаційні ресурси, які в сукупності наділені ознаками повноти, цілісності, несуперечності та складають адекватну інформаційну модель проблемної області з метою її аналізу, опрацювання та ефективного використання в процесах підтримки прийняття рішень. Виходячи з цього, поняття «конкурентна розвідка», яке використовується на паритетних засадах деякими дослідниками, все ж є одним з аспектів цілісних процесів та процедур консолідації інформації, а саме як процесу формування інформаційного ресурсу для підтримки прийняття рішень [5].

Разом з тим, консолідована інформація покликана із використанням всіх можливостей,активно оперуючи інформаційними ресурсами, розробляти технологічні засади створення інформаційного продукту, виконувати якісно-змістове перетворення інформації, функціонально перетинаючись в цьому плані з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розроблення варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю.

Захист консолідованої інформації може забезпечуватися різними способами, що передбачають моделювання необхідних складових інформаційної безпеки, а саме:

$·$ окреслення інформаційних ресурсів, які підлягають захисту;

$·$ моніторинг повної сукупності потенційно можливих загроз і каналів витоку інформації;

$·$ аналіз уразливості і ризиків щодо сукупності інформації і каналів витоку;

$·$ визначення вимог до системи захисту;

$·$ вибір засобів захисту інформації та їх впровадження;

$·$ здійснення контролю системи захисту [6].

Таким чином, технології консолідованої інформації потребують інформаційної безпеки в межах певної установи чи організації.

Також в даний час йде досить активне застосування онтологічних моделей в різних аспектах інформаційної безпеки.

Онтологія — представлення деякою мовою знань про певну предметну область (середовище, світ). Онтологію неодмінно супроводжує деяка концепція цієї області інтересів. Найчастіше ця концепція виражається за допомогою визначення базових об’єктів (індивідуумів, атрибутів, процесів) і відношень між ними. Визначення цих об'єктів і відношень між ними зазвичай називають концептуалізацією.

Наступне визначення онтології є узагальнюючим: Онтологія — це загальноприйнята і загальнодоступна концептуалізація певної області знань (світу, середовища), яка містить базис для моделювання цієї області знань і визначає протоколи для взаємодії між агентами, які використовують знання з цієї області, і, нарешті, включає домовленості про представлення теоретичних основ даної області знань [7].

Використання онтологічних моделей дозволяє використовувати єдину базу знань, що зберігає в собі понятійну систему управління доступом до інформаційних ресурсів, а також формальну семантику модельованої системи. У цьому випадку, завдяки комбінації такої моделі з онтологічної моделлю предметної області стане можливим визначати правила доступу в термінах предметної області з урахуванням їх семантики, а також приймати рішення про надання або відмову в доступі на основі результатів логічного висновку, що неможливо зробити за допомогою баз даних.

В основному можна виділити наступні напрямки досліджень в даній сфері:

$·$ формалізація підмножин мови XACML і використання логічного виводу для перевірки сформульованих адміністратором політик безпеки [8];

$·$ використання логічного виводу в існуючих моделях контролю доступу, таких як RBAC (Role BasedAccess Control) і ABAC (Attributes Based Access Control) [9];

$·$ створення онтології, що визначають понятійну систему предметної області інформаційної безпеки General Privacy Ontology [10], Security Ontology [11], NRL Security ntology [12].

Висновок. В ході проведеного аналізу був зроблений узагальнений опис сучасних проблем в області інформаційної безпеки, а також дана класифікація типів загроз безпеки. Було виявлено, що одним з найважливіших механізмів сучасних засобів забезпечення комплексної інформаційної безпеки є система контролювання та розмежування доступу до ресурсів, для реалізації якої доцільно використовувати онтологічні моделі та методи онтологічного інжинірингу, що дозволить визначати права доступу на основі логічного висновку.

Перелік посилань:

$1.$ Грушо А. А. Теоретические основы защиты информации / А. А. Грушо, Э. Э. Тимонина., 1996. – 106 с.

$2.$ Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин., 2008. – 416 с.

$3.$ Романец Ю. В.Защита информации в компьютерных сетях и системах / Ю. В. Романец, П. А.Тимофеев, В. Ф. Шаньгин., 2001. – 376 с. – (2).

$4.$ Ab-solut-инновации уже сегодня.Защита информации. Проблемы защиты информации. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ab\-solut.net/ru/artickes/probkemi\_zashiti.

$5.$ Бондаренко М. Ф М.Ф. Информационному обществу — профессионалов в области информации (BusinessIntelligence и Knowledge Management на службе государству) [Електронний ресурс]/ М. Ф. Бондаренко М. Ф, С. И. Маторин, Е. А. Соловьева – Режим доступу до ресурсу: www.it2b.ru/it2b2.view3.page123.html.

$6.$ Калитич Г. І.Консолідація інформації, знань і мудрості як проектування і основа гармонійного поступу України [Текст] / Г. І. Калитич / НТІ. — 2008. — № 1. — 51 с.

$7.$ Онтологія (інформатика) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Онтологія\_\(інформатика).

$8.$ XACML forauthorization [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://xacmlinfo.org/.

$9.$ ROLEBASED ACCESS CONTROL (RBAC) AND ROLE BASED SECURITY [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://csrc.nist.gov/groups/SNS/rbac/index.html.

$10.$ Hecker A. PrivacyOntology Support for E-Commerce / A. Hecker, T. Dillon, C. Elizabeth., 2008.

$11.$ Fenz S., EkelhartA. Formalizing information security knowledge ASIACCS ‘09: Proceedings ofthe 2009 ACM symposium on Information, computer and communications security, ACM,2009 - 183-194.

$12.$ Kim A, Luo J. MyongK, "Security Ontology for Annotating Resources", Naval Research Lab, NRLMemorandum Report, NRL/MR/5540-05-641: Washington, D.C., 2005 - pp. 51

Рецензент: к.т.н., доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського національного технічнго університету Дідик О.О.

Mar 20, 2017