Безпека даних в хмарних середовищах

Автор: Pirozhkov Alexey
Співавтори: Савчук Олена

Анотація. Робота присвячена концепції забезпечення безпеки та конфіденційностіданих в хмарних обчисленнях, використовуючи підхід орієнтації на безпеку даних**. Приводиться спосіб контролю доступу до ресурсів хмарного середовища.**

Nov 30, 2017

ISOEFFICIENCY CONTROL TOOL FOR DISTRIBUTED COMPUTING

Співавтори: Волокита Артем

Abstract.**This paper describes the implementationof the proposed model for evaluating algorithms for controlling the loadisoefficiency of a computer system using the example of two pipeliningalgorithms. The experimental researches of the model shows the possibility ofusing this approach for this task. In the paper is proposed the furthermodifications of the developed model, namely the synthesis of effectivetopologies and algorithms for a problem of a given dimension.**

Nov 30, 2017

Оптимизация учебных планов IT-специальностей

Аннотация. Предлагается подход к формированию иоптимизации перечня дисциплин вариативной части учебных планов IT**-специальностей, основанный на методах экспертных оценок.При этом нет ограничений на количество экспертов, показателей качества иисследуемых дисциплин. Использование системы Интернет-опроса позволяетподключить широкий круг специалистов-экспертов для повышения доверительнойвероятности оптимальности полученных результатов.**

Nov 30, 2017

Анализ и оптимизация автономных систем теплоснабжения

Аннотация. Предложены методика расчета базовыхзначений конструктивных параметров многоконтурных теплообменных аппаратов сбаком-аккумулятором на стадии проектирования, численная процедура идентификациипараметров теплообменных аппаратов в режиме эксплуатации. Показаны преимуществаиспользования для имитационного моделирования SolidWorks, позволяющеговоспроизвести любую конфигурацию теплообменных аппаратов, дать количественныеоценки и наглядную визуализацию протекания теплообменных процессов.

Nov 30, 2017

Розробка архітектури системи автоматизованого збору, обробки та аналізу даних на основі технології Big Data

Автор: Рижко Борис
Співавтори: Смолинець Остап

Анотація. Для зменшення витрат на побудову високопродуктивнихкластерних систем (ВПКС) пропонується використовувати відкрите програмнезабезпечення, що базується на технології Big Data. Описаний метод побудовиархітектури систем автоматизованого збору, обробки та аналізу даних (САЗ).

Nov 30, 2017

Мікроконтролер для керування послідовними портами вводу-виводу

Анотація. Запропонована архітектура мікроконтролера для керування послідовнимипортами вводу-виводу на основі стекового процесора SM8, яка призначена дляреалізації у програмованих логічних інтегральних схемах. Мікрокон­тролер з цієюархітектурою має невеликі апаратні витрати, скорочений об’єм програмногозабезпечення а також систему команд, яка адаптована до задачі, що вирішується.

Nov 30, 2017

Проектування відеокадрів людино-машинного інтерфейсу АСУ ТП

Анотація. Розглядаються питання розробкивідеокадрів мнемосхем людино-машинного інтерфейсу систем управліннятехнологічними процесами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ANSI/ISA-101.01-2015 - Human Machine Interfaces for Process Automation Systems

Nov 30, 2017

Высокопроизводительное произведение матриц посредством Android NDK и JNI

Автор: Ашур Ілля
Співавтори: Дорошенко Анатолій

Аннотация. Работа представляет описаниевысокопроизводительного подхода для произведения матриц посредством Android NDKи JNI. Была произведена оценка производительности подхода и его альтернатив,рассмотрены все используемые техники и особенности.

Nov 30, 2017

Оценка возможности создания дополнительной тяги для управления космическими аппаратами на основе использования постоянных магнитов

Аннотация. Статья посвящена оценке возможности созданиядополнительной тяги для управления космическими аппаратами с использованиемустройств на постоянных магнитах. Основное внимание уделяется расчетам силытяги при взаимодействии магнитосферы, создаваемой постоянными магнитами спотоком заряженных частиц ионосферы и солнечного ветра.

Nov 30, 2017

Cистема для організації інтерактивних квест-ігор побудована на Bluetooth-маячках

Анотація. У роботі розглянуто системуінтерактивних квест-ігор, що побудована з використанням Bluetooth-маячків тамобільного додатку. Мобільний додаток дозволяє відвідувачу брати участь уквест-грі шукаючи маячки та відповідаючи на питання квесту. Системапредставлена у вигляді веб-сервісу, який приймає та обробляє дані, гібридногомобільного додатку для відвідувача (користувача) та Bluetooth-маячків. Мобільний додаток розроблено звикористанням Angular 4, TypeScript, HTML5 та Ionic Framework 3.

Nov 30, 2017

Метод накопичувального впливу для аналізу когнітивних карт

Співавтори: Ланде Дмитро

Анотація.**В роботі представлений новий методаналізу когнітивних карт, так званий, метод накопичувального впливу. Показано,що він позбавлений недоліків, які містить, наприклад, один з методів, що широковикористовується в наш час, – імпульсний метод, а саме: використовуючизапропонований метод, завжди можна визначити результуюче значення, не залежновід того, чи є стійким імпульсний процес. На відміну від імпульсного методу,метод накопичувального впливу не порушує масштабної інваріантності. В роботітакож наведені приклади аналізу когнітивних карт, на яких продемонстрованіпереваги запропонованого методу.**

Nov 30, 2017

Розробка паралельного алгоритму кластеризації даних засобами автоматизації проектування

Анотація. Розроблено паралельні алгоритми для вирішеннязадачі кластерного аналізу методом К-середніх з допомогою програмногоінструментарію проектування й синтезу програм, що використовуєалгебро-алгоритмічний підхід для перетворення формальних специфікаційалгоритмів у програмний код. Досліджено та порівняно швидкодію послідовного тапаралельних варіацій алгоритму.

Nov 30, 2017

Ускорение обмена данными в мультипроцессорных системах

Аннотация. Исследуются методымежпроцессорного обмена данными в системах с общей шиной и различными способамидоступа к памяти. Рассматривается возможность синхронизации процедур обмена пошине данных и шине управления. Предлагается метод ускорения обмена данными в централизованныхсистемах, основанный на непосредственном доступе каждого процессора к частиадресного пространства локальной памяти других процессоров.

Nov 30, 2017

Модуль калібрування та позиціонування системи комп’ютерного зору для цифрової нарізки матеріалів

Описано принцип роботи модуля калібрування та позиціонування для системикомп’ютерного зору, що застосовується в сфері цифрової нарізки матеріалів.Досліджено природу та вплив оптичних спотворень на фотознімки різальноїповерхні і методи їх усунення. Також розроблено систему позиціонування**, що гарантуєвисоку точність визначення фізичного положення об’єктів за їх позицією нафотознімку.**

Nov 30, 2017

Разработка роботизированной системы для плазменного напыления имплантов

Автор: Крак Юрій

Аннотация. В работе исследуются характеристикиимплантов по физическим размерам, типу протезирования различных органов,материалах изготовления, фирмах-изготовителях и др. Рассматривается проблемананесения на импланты биосовместимых покрытий при помощи роботизированногокомплекса на базе промышленного робота. Для нанесения покрытия описываетсятехнология плазменного напыления и соответствующее оборудованиероботизированного комплекса и были отобраны импланты, которые соответствуютвозможностям установки плазменного напыления биосовместимых покрытий.

Nov 30, 2017


Winter InfoCom Advanced Solutions 2017